SFS 2010:1882 Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt / SFS 2010:1882 Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt
101882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om åldersgränser för film som ska visas offentligt;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om hur åldersgränser ska fastställas när

det gäller framställning i film som är avsedd att visas vid en allmän samman-
komst eller en offentlig tillställning som den som är under femton år har till-
träde till.

2 §

Med framställning i film avses i denna lag rörliga bilder i filmer och

videogram samt i en uppspelning ur en databas.

3 §

Framställningen i en film som ska visas för barn under femton år vid

en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska vara godkänd av
Statens medieråd.

4 §

Utan hinder av 3 § får en framställning i en film visas för barn under

femton år om den

1. tillhandahålls i ett tv-program som omfattas av yttrandefrihetsgrund-

lagen,

2. utgör reklam för en vara eller en tjänst,
3. visas vid en varumässa, en utställning eller ett sportevenemang, om inte

visningen utgör en allmän sammankomst,

4. visas inom ett museum som ett led i museets normala utställningsverk-

samhet och är en dokumentär framställning,

5. är en enkel framställning som är skapad av barn eller unga amatörer när

den visas vid en filmfestival eller ett annat konstnärligt eller ideellt evene-
mang som huvudsakligen riktar sig till barn och unga, eller

6. endast utgör ett återgivande av en offentlig opera-, teater- eller musik-

föreställning eller ett sportevenemang.

1 Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.

SFS 2010:1882

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

2

SFS 2010:1882

Bedömningsgrunder och åldersgränser

5 §

Framställningen i en film får inte godkännas för visning för barn under

sju år, under elva år eller under femton år om den kan vara till skada för väl-
befinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Statens medieråd beslutar om åldersgränser.

6 §

Vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning där visning

av en framställning i en film förekommer får tillträde inte medges någon
som inte har uppnått den lägsta ålder som myndigheten bestämt enligt 5 §,
om inte något annat följer av andra stycket.

Barn som inte fyllt sju år och som är i sällskap med en person som fyllt ar-

ton år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för
barn från sju år. Barn som fyllt sju men inte elva år och som är i sällskap
med en person som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en fram-
ställning som är tillåten för barn från elva år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om anslag om åldersgränser.

7 §

Utan hinder av 3 och 6 §§ får den som fyllt femton år ta med sig barn

som inte har fyllt ett år till en visning som särskilt anpassats för föräldrar
som har med sig spädbarn.

�&terlämnande

8 §

En framställning i en film som har lämnats in till Statens medieråd för

beslut om åldersgräns ska återlämnas till den sökande i anslutning till att be-
slutet meddelas. Om framställningen har lämnats in elektroniskt, ska myn-
digheten i stället radera framställningen.

Tillståndskort

9 §

När en framställning som har granskats av Statens medieråd visas vid

en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, ska ett tillståndskort
som utfärdats av myndigheten vara tillgängligt. Kravet på tillståndskort
gäller endast en framställning som godkänts för visning för barn under
femton år.

Avgifter

10 §

Avgift för fastställande av åldersgräns enligt denna lag ska tas ut med

1. grundavgift 200 kronor,
2. tidsavgift 17 kronor per spelminut vid normal visningshastighet, dock

minst 200 kronor, och

3. avgift för varje tillståndskort utöver det första med 975 kronor.
Tidsavgift tas inte ut om en framställning i en film till väsentlig del är

dokumentär.

Om en framställning i en film har en speltid under trettio minuter vid nor-

mal visningshastighet, tas en avgift ut för varje tillståndskort utöver det för-

background image

3

SFS 2010:1882

sta med 450 kronor eller, om speltiden understiger fem minuter, med
70 kronor.

Om en framställning i en film endast ska visas vid en filmfestival eller ett

annat konstnärligt eller ideellt evenemang, får Statens medieråd medge be-
frielse från avgift.

Ansvars- och överklagandebestämmelser

11 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet

1. vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning visar en

framställning i en film som inte har prövats enligt denna lag för ett barn som
inte fyllt femton år, eller

2. bryter mot 6 § om åldersgränser för tillträde till visning.

12 §

Statens medieråds beslut om åldersgränser och avgifter får överklagas

hos kammarrätten. I övrigt får myndighetens beslut enligt denna lag inte
överklagas.

13 §

Vid prövning av mål enligt denna lag består kammarrätten av tre lag-

farna ledamöter och två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna
ska en ha särskilda kunskaper om film och en i beteendevetenskap. �ven om
en av de särskilda ledamöterna är frånvarande, får målet avgöras om tre av
kammarrättens övriga ledamöter är ense om slutet.

Kammarrätten är domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som

anges i 12 § andra stycket 1�3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-
domstolar.

14 §

Regeringen förordnar för högst fem år i sänder minst sex och högst

tio personer att efter kallelse inträda som särskilda ledamöter i kammarrätten
vid handläggning av mål enligt denna lag. Av dessa personer ska hälften ha
särskilda kunskaper om film och hälften ha särskilda kunskaper i beteende-
vetenskapliga ämnen. Avgår en sådan person under den tid som han eller
hon har blivit utsedd för, förordnar regeringen en annan person i hans eller
hennes ställe.

De särskilda ledamöterna ska vara svenska medborgare. De får inte vara

underåriga, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då lagen (1990:886) om

granskning och kontroll av filmer och videogram ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.