SFS 2014:665 Lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner / SFS 2014:665 Lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
140665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och landsting;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:294) om säker-

hetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

dels att i 2 och 5 §§ ordet ⬝polismyndighet⬝ i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝ i motsvarande form,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

Kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen ska utföras med metalldetektor

eller liknande anordning. Kroppsvisitation får göras på annat sätt om det finns
särskilda skäl. I så fall ska den utföras av en polisman eller av en ordningsvakt
som Polismyndigheten har godkänt för uppgiften.

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett av-

skilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro.

Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av någon som är av

samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte görs med metall-
detektor eller liknande anordning eller avser föremål som den som visiteras
har med sig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:665

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.