SFS 1989:241

890241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:241

om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till

utkom från trycket

politiska partier;

den 30 maj i989

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1972:625) om

statligt stöd till politisk a partier^ skall ha följande lydelse.

13 § Fråga om stöd enligt denna lag prövas av partibidragsnämnden.

Nämnden består av ordförande och två andra ledamöter. Ledamöterna,

som s ka inneha eller ha innehaft ordinarie tjänst som domare, utses av

riksdagens förvaltningsstyrelse för sex år.

'Prop, 1988/89:97. FiU25, rskr. 191.

Lagen omtryckt 19 87:876.

333

¬

background image

SFS 1989:241

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i parti-

bidragsnämnden tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om

omröstning i tv istemål. Nämndens beslut får inte överklagas.

14 § Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen vatje år hos

partibidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången av oktober .

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalning­

arna görs av riksdagens förvaltningskontor kvartalsvis med en Qärdedel

varje gång. Första utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan
har gjorts. Utbetalningarna sker till respektive partis riksorganisation. På
begäran av partiet kan dock kanslistödet eller del därav betalas till riks­

dagsgruppens kansli.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Bertil Wennberg

(Justitiedepartementet)

E

ni

i£.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.