SFS 2000:420 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer / SFS 2000:420 Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
000420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1972:625) om stat-

ligt stöd till politiska partier

2

dels

att i 13 § orden ⬝riksdagens förvaltningsstyrelse⬝ skall bytas ut mot

⬝riksdagsstyrelsen⬝,

dels

att i 14 § orden ⬝riksdagens förvaltningskontor⬝ skall bytas ut mot

⬝riksdagsförvaltningen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

2

Lagen omtryckt 1987:876.

Senaste lydelse av
13 § 1989:241
14 § 1989:241.

SFS 2000:420

Utkom från trycket
den 14 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.