SFS 2010:473 Lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer;

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer / SFS 2010:473 Lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer;
100473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om statligt stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om statligt stöd till kvinnoorgani-

sationer inom eller i anslutning till politiska partier som är representerade i
riksdagen. Stödformerna är grundstöd och mandatstöd. Stöd lämnas i mån av
tillgång på medel.

�renden om stöd enligt denna lag prövas av Partibidragsnämnden.

2 §

Med en kvinnoorganisation avses i denna lag

1. en ideell förening som
a) är ansluten till ett politiskt parti,
b) har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, och
c) har en demokratisk uppbyggnad, eller
2. en sammanslutning som
a) finns inom ett politiskt parti,
b) arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället, och
c) har en demokratisk uppbyggnad.

3 §

Ett stödår enligt denna lag avser ett kalenderår. Stöd som avses i lagen

räknas ut en gång för varje stödår.

4 §

Endast en kvinnoorganisation för varje politiskt parti som är represen-

terat i riksdagen kan få stöd. Om flera sådana kvinnoorganisationer ansöker
om stöd, ska det parti till vilket de är anslutna eller verkar inom ange vilken
av organisationerna som ska vara berättigad till stödet.

1 Prop. 2009/10:158, bet. 2009/10:KrU13, rskr. 2009/10:286.

SFS 2010:473

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

2

SFS 2010:473

Grundstöd

5 §

En kvinnoorganisation som är berättigad till stöd enligt denna lag får

ett årligt grundstöd. De sammanlagda grundstöden utgör 55 procent av
anslagna medel och fördelas lika mellan de kvinnoorganisationer som är be-
rättigade till stöd.

Mandatstöd

6 §

En kvinnoorganisation som är berättigad till stöd enligt denna lag får

årligen mandatstöd. Varje mandatstöd utgör 1/349 av 45 procent av anslagna
medel.

Varje kvinnoorganisation får ett mandatstöd för varje mandat som det

politiska partiet vunnit i det senaste valet.

Ansökan

7 §

Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Partibi-

dragsnämnden. Ansökan ska ha kommit in senast den 31 oktober året före
stödåret. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrä-
dare för den kvinnoorganisation som ansöker om stöd. För en sådan kvinno-
organisation som avses i 2 § 2 ska ansökan vara egenhändigt undertecknad
av en behörig företrädare för det politiska parti som kvinnoorganisationen
tillhör.

8 §

Avser ansökan en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 1, ska

kvinnoorganisationens årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsår-
et fogas till ansökan. �r organisationen inte skyldig att upprätta en årsredo-
visning enligt årsredovisningslagen (1995:1554), men ändå omfattas av bok-
föringslagen (1999:1078), ska ett årsbokslut fogas till ansökan. �r organisa-
tion inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen ska en handling motsva-
rande ett årsbokslut fogas till ansökan.

Avser ansökan en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 2, ska partiets

årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret fogas till ansökan.

�&rsredovisningen, årsbokslutet eller motsvarande handling ska ha gran-

skats av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningen ska vara så in-
gående och omfattande som god revisionssed kräver.

9 §

Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avseenden som anges i

7 eller 8 §. Partibidragsnämnden kan dock pröva en ansökan som kommit in
efter den 31 oktober året före stödåret, om det inte fördröjer nämndens hand-
läggning.

background image

3

SFS 2010:473

Beslut och utbetalning

10 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i Par-

tibidragsnämnden, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

11 §

Grundstöd och mandatstöd betalas om möjligt ut samtidigt. Utbetal-

ningarna görs av riksdagsförvaltningen senast den 31 januari under stödåret.
Utbetalning sker direkt till en sådan kvinnoorganisation som avses i 2 § 1.
För en sådan kvinnoorganisation som avses i 2 § 2 sker utbetalning till det
politiska partiet.

�verklagande

12 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången i

fråga om stöd för stödåret 2011.

2. Bestämmelsen i 8 § tredje stycket om att årsredovisningen, årsbokslutet

eller motsvarande handling ska ha granskats av auktoriserad eller godkänd
revisor tillämpas inte vid ansökningstillfället 2010, om organisationen då
ännu inte utsett någon revisor.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

NYAMKO SABUNI
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.