SFS 2018:840 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen / SFS 2018:840 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
SFS2018-840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar från den offentliga förvaltningen
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidare-

utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande

lydelse.

12 §2 När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet

handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som till-

handahålls av organet, tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen

(2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

7 § första stycket om tillgänglighet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

�

36�39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och

�

42�47 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2015:289.

SFS 2018:840

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.