SFS 2018:1686 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen / SFS 2018:1686 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
SFS2018-1686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar från den offentliga förvaltningen

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2010:566) om vidare-
utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande
lydelse.

4 §2 Lagen påverkar inte utövandet av sådan ensamrätt som följer av
patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685)
om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen
(1997:306), varumärkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om före-
tagsnamn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2015:289.

SFS

2018:1686

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.