SFS 2018:1920 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen / SFS 2018:1920 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
SFS2018-1920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar från den offentliga förvaltningen

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2010:566) om vidare-
utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande
lydelse.

6 §2 I denna lag avses med

handlingar: sådana handlingar som avses i 2 kap. 3 § tryckfrihets-

förordningen,

vidareutnyttjande: användning av handlingar för andra ändamål än det

ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2015:289.

SFS 2018:

1920

Publicerad
den

30 november 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.