SFS 2014:473 Lag om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 2014:473 Lag om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
140473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län i stället för dess lydelse enligt lagen
(2014:118) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om läns-

planer för regional transportinfrastruktur i �stergötlands, Jönköpings, Krono-
bergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, �rebro, Gävleborgs och
Jämtlands län.

3 §

Denna lag gäller för �stergötlands läns landsting, Jönköpings läns

landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns
landsting, Västra Götalands läns landsting, �rebro läns landsting, Gävleborgs
läns landsting och Jämtlands läns landsting. Lagen gäller också, med undan-
tag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5�10 §§
gäller i sådant fall kommunen.

4 §

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige

och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och region-
styrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrel-

sen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som
sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas vid val i �stergötlands läns landsting,
Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting,
Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, �rebro läns lands-
ting, Gävleborgs läns landsting och Jämtlands läns landsting. Vid val i
Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

1 Prop. 2013/14:122, bet. 2013/14:KU37, rskr. 2013/14:260.

SFS 2014:473

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:473

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.