SFS 1996:1414 Lag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 1996:1414 Lag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
SFS 1996_1414 Lag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1414
Utkom från trycket
den 20 december 1996

Lag
om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Försökslän och tidsperiod

1 § Under tiden den 1 juli 1997-31 december 2002 skall det enligt
bestämmelserna i denna lag genomföras en försöksverksamhet med ändrad

regional ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län.

Uppgifter som ingår i den ändrade ansvarsfördelningen

2 § I försökslänen skall ett regionalt självstyrelseorgan

1. från och med den 1 juli 1997 från länsstyrelsen överta ansvaret för det

sektorsövergripande arbetet med att utarbeta en strategi för länets långsikti-
ga utveckling enligt 7 § förordningen (1982:877) om regionalt utvecklings-
arbete (det regionala utvecklingsansvaret),

2. från och med den 1 juli 1997 från länsstyrelsen överta befogenheten att

besluta om länstrafikplaner enligt förordningen (1991:1809) om rikstäck-
ande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för läns-
trafikanläggningar,

3. från och med den 1 juli 1998 från Statens kulturråd överta befogenhe-

ten att besluta om fördelningen av statsbidrag till regionala kulturinstitutio-
ner enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen, samt

4. från och med den 1 januari 1998 besluta om användningen av regio-

nalpolitiska och andra utvecklingsmedel enligt vad som närmare föreskrivs
av regeringen.

Regeringen får besluta att överföringen av en uppgift skall ske vid en se-

nare tidpunkt än vad som sägs i första stycket.

Regionala självstyrelseorgan som medverkar i försöksverksam-
heten

3 § Med regionalt självstyrelseorgan avses i denna lag

1. i Kalmar län det regionförbund som bildas enligt lagen (1996:1415)

om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län,

2. i Gotlands län Gotlands kommun, samt

1

Prop. 1996/97:36, bet. 1996/97.KU4, rskr. 1996/97:77.

2586

background image

SFS 1996:1414

3. i Skåne län under tiden den 1 juli 1997-31 december 1998 det region-

förbund som bildas enligt lagen om försöksverksamhet med regionförbund
i Kalmar län och Skåne län och under tiden den 1 januari 1999-31 decem-
ber 2002 landstinget.

4 § Skåne läns landsting får besluta att landstingsfullmäktige och lands-
tingsstyrelsen i stället skall betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen.

Vad som sägs i lag eller annan författning om landstingsfullmäktige och

landstingsstyrelsen gäller i sådant fall för regionfullmäktige och region-
styrelsen.

Det regionala utvecklingsprogrammet

5 § Det regionala utvecklingsansvaret omfattar uppgiften att utarbeta en
strategi för länets långsiktiga utveckling (regionalt utvecklingsprogram).

Det regionala utvecklingsprogrammet skall

1. innehålla en analys av utvecklingsmöjligheter och problem i länet,

2. ange de långsiktiga målen för länets utveckling,

3. redovisa vilka åtgärder som bör vidtas för att målen skall nås,
4. särskilt redovisa vilka prioriteringar som är nödvändiga för att förbättra

tillväxt, sysselsättning och den inomregionala balansen,

5. redovisa hur olika parter förväntas medverka i programmets genom-

förande, samt

6. översiktligt redovisa hur insatserna skall finansieras.

Samverkan och samråd

6 § Det regionala självstyrelseorganet skall samverka med länets
kommuner och landsting samt med länsstyrelsen och övriga berörda
statliga myndigheter.

7 § Det regionala självstyrelseorganet bör samråda med företrädare för
berörda organisationer och näringslivet i länet.

Statliga myndigheter och det regionala utvecklingsprogrammet

8 § Ett fastställt regionalt utvecklingsprogram skall beaktas av alla
statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter skall inom sina verksam-

hetsområden lämna det regionala självstyrelseorganet det biträde som det
behöver för det regionala utvecklingsarbetet. De skall också löpande infor-

mera det regionala självstyrelseorganet om pågående och planerade verk-
samheter som har betydelse för länets utveckling.

Bemyndigande

9 § Regeringen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för
genomförandet av försöksverksamheten.

2587

background image

SFS 1996:1414

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och gäller till utgången av år

2002.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

J�RGEN ANDERSSON

(Inrikesdepartementet)

2588

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.