SFS 2011:1193 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 2011:1193 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
111193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

3 §

Denna lag gäller för Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och

Västra Götalands läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1,
för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5�10 §§ gäller i
sådant fall kommunen.

4 §

De landsting som avses i denna lag får besluta att lands-

tingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfull-
mäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om lands-
tingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäkti-
ge och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrel-

sen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som
sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck-

ningen landstingsfullmäktige användas vid val i Skåne läns landsting, Hal-
lands läns landsting och Västra Götalands läns landsting. Vid val i Gotlands
kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7, rskr. 2011/12:31.

SFS 2011:1193

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.