SFS 2012:914 Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material / SFS 2012:914 Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
120914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material;

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskriver regeringen att punkt 3 i ikraftträ-

dande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2012:492) om pliktexem-
plar av elektroniskt material ska ha följande lydelse.

3. För
a) den som den 1 juli 2012 har tillstånd att sända tv till hela landet enligt

4 kap. 3 § radio- och tv-lagen (2010:696) eller äldre lagstiftning,

b) den som den 1 juli 2012 har tillstånd av regeringen att sända ljudradio-

program till hela landet enligt 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen
eller äldre lagstiftning,

c) den som den 1 juli 2012 har tillstånd enligt 13 kap. radio- och tv-lagen

eller äldre lagstiftning att sända kommersiell radio eller lokalradio med Gö-
teborg som sändningsområde,

d) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio dagstidningar som hade

den största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011,

e) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio tidskrifter som hade den

största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011, och

f) Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs universitet,

Universitetskanslersämbetet, Karolinska institutet, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Social-
styrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens folkhälsoinstitut,
Statens skolverk, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och
Trafikanalys tillämpas lagen på elektroniskt material som görs tillgängligt på
det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 mars 2013.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Anders Lindgren

(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.

SFS 2012:914

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.