SFS 2017:765 Lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden / SFS 2017:765 Lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
170765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för
Valprövningsnämnden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2012:880) med instruk-

tion för Valprövningsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Bestämmelser om Valprövningsnämndens uppgifter finns i regerings-

formen, riksdagsordningen, folkomröstningslagen (1979:369), kommunal-
lagen (2017:725), sametingslagen (1992:1433) och vallagen (2005:837).

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:765

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.