SFS 2016:1161 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering / SFS 2016:1161 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
161161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem
i fråga om tjänster för elektronisk identifiering;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 4�7 och 12 §§ och rubriken när-

mast före 4 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för
elektronisk identifiering ska ha följande lydelse.

2 §

Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande där den enskilde

har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphand-
lande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med.

Termerna upphandlingsdokument, kontrakt och upphandlande myndighet

har i denna lag samma betydelse som i lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling.

Annonsering och upphandlingsdokument

4 §

En upphandlande myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra

ett valfrihetssystem ska annonsera på en nationell webbplats som har upprät-
tats för ändamålet. Ansökningar ska löpande begäras in genom sådan annon-
sering.

Upphandlingsdokumenten ska finnas tillgängliga på webbplatsen tillsam-

mans med annonsen.

5 §

Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska

framgå av upphandlingsdokumenten.

6 §

Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda villkor för hur ett

kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihets-
systemet eller i upphandlingsdokumenten.

7 §

I annonsen eller upphandlingsdokumenten ska det anges på vilket sätt

ansökan ska lämnas in.

I upphandlingsdokumenten ska det anges inom vilken tid den upphand-

lande myndigheten kommer att besluta om godkännande.

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1161

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1161

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

12 §

Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande som

uppfyller kraven i annonsen och upphandlingsdokumenten och som inte har
uteslutits med stöd av 10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.