SFS 2016:1102 Lag om ändring i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden / SFS 2016:1102 Lag om ändring i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
161102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:353) med instruktion för
Partibidragsnämnden;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2013:353) med instruk-

tion för Partibidragsnämnden ska ha följande lydelse.

13 §

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen
ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för

kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39.

SFS 2016:1102

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.