SFS 1983:279

830279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:279

om ändring i iagen (1974:613) om handläggningen av

utkom från trycket

vissa regeringsärenden;

25 maj i983

utfärdad den 11 maj 1983 .

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs att lagen (1974:613) om handlägg­

ningen av vissa regeringsärenden skall ha nedan angivna lydelse.

Regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 §

andra meningen regeringsformen, om ärendet angår

1. föreskrifter rörande försvarsmaktens mobilisering,

2. kommendering och placering av militär personal,
3. tjänstledighet för militär personal,

4. värnpliktigas och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring,
5. tillträde till militära skyddsföremål,

6. svenska örlogsbesök i utl andet samt svenska militära transport- och

övningsflygningar till utlandet,

7. tillträde till sven skt territorium av annan stats örlogsfartyg, militära

svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som
äges eller brukas av annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

' Prop. 1982/83:143, FöU 13, rskr 299.

633

¬

background image

SFS 1983:279

8. försvarsmaktens deltagande vid officiella c eremonier och i allmän­

nyttig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1983.

På regeringens vägnar

ANDERS THUNBORG

Olof Forssberg
(Försvarsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.