SFS 2016:648 Lag om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden / SFS 2016:648 Lag om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden
160648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda
regeringsärenden;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:341) om beslut i

särskilda regeringsärenden ska ha följande lydelse.

3 §

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning inom ramen

för internationellt militärt samarbete,

4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska

militära luftfartyg,

5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg

och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska stats-
fartyg, och

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium

samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247.

SFS 2016:648

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.