SFS 2010:1424 Lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden / SFS 2010:1424 Lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden
101424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen
av vissa regeringsärenden;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1974:613) om handlägg-

ningen av vissa regeringsärenden

2 ska ha följande lydelse.

1 §

Ett regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap.

3 § andra stycket regeringsformen, om ärendet angår

1. föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,
2. kommendering och placering av militär personal,
3. tjänstledighet för militär personal,
4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse

och tjänstgöring i Försvarsmakten,

5. tillträde till militära skyddsobjekt,
6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och öv-

ningsflygningar till utlandet,

7. tillträde till svenskt territorium av en annan stats örlogsfartyg, militära

svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som
ägs eller brukas av en annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i allmän-

nyttig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2 Senaste lydelse av lagen 1994:1812.

SFS 2010:1424

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.