SFS 2014:514 Lag om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder / SFS 2014:514 Lag om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
140514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid
statsministerns tjänstebostäder;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller särskilda bestämmelser som rör verksamheten vid

och skyddet för egendom som används som tjänstebostad för statsministern.
Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag från säkerhets-
skyddslagen (1996:627) och skyddslagen (2010:305).

Tillträdesbegränsning och frågor om skyddsobjekt

2 §

Säkerhetspolisen har det ansvar för tillträdesbegränsning som anges i

7 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) vid egendom som används som
tjänstebostad för statsministern.

Inför att tillträdesbegränsande åtgärder vidtas ska Säkerhetspolisen sam-

råda med den eller de myndigheter som förvaltar egendomen och som berörs
av åtgärden. När det gäller tillträdesbegränsande åtgärder som är av större be-
tydelse ska Säkerhetspolisen även samråda med Regeringskansliet.

3 §

Säkerhetspolisen beslutar i frågor om skyddsobjekt enligt skyddslagen

(2010:305) när det gäller egendom som används som tjänstebostad för stats-
ministern.

Säkerhetspolisen ansvarar för att beslutade skyddsobjekt som gäller sådan

egendom bevakas och för att upplysning om sådana beslut lämnas genom tyd-
lig skyltning.

Samråd inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut
om placering i säkerhetsklass

4 §

Inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 8 § säkerhetsskydds-

lagen (1996:627) med anledning av upphandling till egendom som används
som tjänstebostad för statsministern ska den upphandlande myndigheten sam-
råda med Säkerhetspolisen.

1 Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288.

SFS 2014:514

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

2

SFS 2014:514

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 §

Inför beslut om placering i säkerhetsklass enligt 17 § säkerhetsskydds-

lagen (1996:627) av anställningar eller annat deltagande i verksamheten vid
egendom som används som tjänstebostad för statsministern ska den som
bedriver verksamheten samråda med Säkerhetspolisen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.