SFS 2018:1690 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring / SFS 2018:1690 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
SFS2018-1690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av

allmänna handlingar för förvaring

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § och rubriken närmast före 6 §
lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
ska ha följande lydelse.

Anmälan av ändring av ett företagsnamn
6 § Om ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig
myndighet ändrar sitt företagsnamn, ska organet genast anmäla ändringen
till den statliga arkivmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1690

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.