SFS 2018:1924 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring / SFS 2018:1924 Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
SFS2018-1924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av

allmänna handlingar för förvaring

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 20 §§ lagen (2015:602) om
överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna
handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihets-
förordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I
lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att
pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt
reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

I fråga om allmänna handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan eller

någon av dess organisatoriska delar finns bestämmelser i lagen (1999:288)
om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon
av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

20 § I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om rätten att ta
del av allmänna handlingar.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om

begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar och om skyldigheten
att iaktta sekretess.

Av 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § första meningen

offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ, som efter ett
beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska jämställas med en
myndighet i fråga om befattningen med dessa handlingar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1924

Publicerad
den

30 november 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.