SFS 2018:233 Lag om ändring i lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige / SFS 2018:233 Lag om ändring i lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS2018-233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:899) om identitetskort för

folkbokförda i Sverige

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:899) om
identitetskort för folkbokförda i Sverige

dels att 9 och 18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 18 § ska utgå,
dels att 10, 12, 13 och 17 §§ och rubriken närmast före 10 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 18 §, och närmast före 18 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering
10 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

12 § Personuppgifter får behandlas i databasen om det behövs i den
utfärdande myndighetens verksamhet för utfärdande av identitetskort.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas

om det behövs för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning. Sådana uppgifter får behandlas även för
andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

13 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får behandlas i en handling som har lämnats i ett
ärende. Sådana uppgifter får behandlas även i en handling som har upprättats
i ett ärende, om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

17 § Ansiktsbilden enligt 2 § 1 och 14 § får inte användas vid sökning med
hjälp av automatiserad behandling.

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

SFS

2018:233

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:233

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § och uppgifter om

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får inte användas som
sökbegrepp.

Rätten att göra invändningar
18 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.