SFS 2020:962 Lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter / SFS 2020:962 Lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
SFS2020-962.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till

riksdagens ledamöter

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 12 § lagen (2016:1108) om
ersättning till riksdagens ledamöter ska ha följande lydelse.

9 kap.
12 §
En ledamot har rätt till ålderspension tidigast från och med den månad
då han eller hon fyller 62 år och längst till och med den månad då ledamoten
avlider.

�&lderspension som understiger 0,025 inkomstbasbelopp för ett år ska inte

betalas ut.

Tilläggsbelopp lämnas inte för tid före den månad då ledamoten fyller 65 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som uppnår 61 års ålder

före den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS2, bet. 2020/21:KU7, rskr. 2020/21:37.

SFS 2020:

962

Publicerad
den

20 november 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.