SFS 2021:1123 Lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter / SFS 2021:1123 Lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
SFS2021-1123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till

riksdagens ledamöter

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1108) om
ersättning till riksdagens ledamöter

dels att 9 kap. 4 §, 12 kap. 5, 8 och 12 §§, 13 kap. 7 § och 15 kap. 2 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3 kap. 11�17 §§, och närmast

före 3 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
�&terbetalning av arvode
11 §
En ledamot som har varit frånvarande vid minst 60 procent av voterings-
tillfällena i kammaren under ett kvartal ska betala tillbaka ledamotsarvode
som avses i 3 kap. 1�4 §§ för den tiden, om

1. ledamoten har varit frånvarande vid minst 60 procent av voterings-

tillfällena i kammaren även under ett föregående kvartal under valperioden,
och

2. talmannen efter det kvartal som avses i punkt 1 har erinrat ledamoten

om ledamotens frånvaro och återbetalningsplikt.

12 § Vid tillämpningen av 11 § ska perioden juli�september inte beaktas.
Frånvaro vid voteringar som beror på sjukdom, föräldraledighet, familje-
skäl, internationella uppdrag eller liknande omständighet ska inte heller
beaktas. Om det finns synnerliga skäl ska inte heller annan frånvaro beaktas.

13 § Bestämmelserna i 11 § gäller inte partiledare och språkrör för partier
som valts in i riksdagen.

14 § Riksdagens arvodesnämnd fattar beslut om återbetalning av arvode
efter anmälan av talmannen.

15 § Talmannens erinran om frånvaro och återbetalningsskyldighet enligt
11 § 2 ska lämnas inom sex månader efter utgången av det kvartal som
erinran avser. Har inte talmannens erinran lämnats inom den tiden ska inte
någon erinran lämnas.

Talmannens anmälan till Riksdagens arvodesnämnd enligt 14 § ska göras

inom sex månader efter utgången av det kvartal för vilket återbetalning

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.

SFS 2021:

1123

Publicerad
den

1 december 2021

background image

2

SFS 2021:

1123

föreslås. Har inte talmannens anmälan gjorts inom den tiden ska inte någon
anmälan göras.

16 § Riksdagsförvaltningen ska på begäran av Riksdagens arvodesnämnd
överlämna uppgifter om en ledamots närvaro vid voteringstillfällen och
andra uppgifter som nämnden behöver för sin prövning.

Innan ett beslut om återbetalning fattas ska Riksdagens arvodesnämnd ge

den ledamot som anmälan avser tillfälle att yttra sig. Nämnden ska även
inhämta yttrande från den partigrupp som ledamoten tillhör eller har tillhört.

17 § Riksdagsförvaltningen framställer krav på återbetalning i enlighet
med Riksdagens arvodesnämnds beslut. Ett belopp som återkrävs får i stället
avräknas mot kommande utbetalningar av arvodet.

Om återbetalning inte har skett inom en månad från det att ett krav på

återbetalning framställts ska den återbetalningsskyldige betala ränta enligt
6 § räntelagen (1975:635) på det obetalda beloppet till dess betalning sker.

Riksdagens arvodesnämnd får efter skriftlig ansökan från ledamoten

besluta att återkravet och kravet på ränta ska efterges helt eller delvis, om
det finns särskilda skäl.

9 kap.
4 §
Underlaget för pensionsrätten utgörs av

1. talmansarvode enligt 2 kap. 1 §,
2. ledamotsarvode enligt 3 kap. 1 §,
3. tilläggsarvode enligt 3 kap. 2�4 §§, och
4. arvode enligt 1 § 2 och 4 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för upp-

drag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Vid beräkningen av underlaget ska till arvoden enligt 1�4 läggas avdrag

som gjorts enligt 3 kap. 7 och 8 §§.

Om en ledamot under en månad har fått sjukpension, och då inte har haft

rätt till arvode enligt första stycket, utgörs underlaget för pensionsrätten i
stället av det arvode som ligger till grund för sjukpensionen, omräknat med
förändringen av inkomstindex mellan det år arvodet avser och det år
pensionsrätten avser.

Vid beräkningen av underlaget ska arvode som återkrävts enligt 3 kap.

11�17 §§ inte räknas in.

12 kap.
5 §
Den som har varit ledamot och som före 65 års ålder lämnar riksdagen
efter minst tre hela års sammanhängande tid i riksdagen har rätt till inkomst-
garanti från och med den tidpunkt då arvodet upphör.

I den sammanhängande tiden i riksdagen inräknas tid som ledamot av

Europaparlamentet före den 14 juli 2009.

Den tid som en ledamot har ålagts att återbetala arvodet för enligt 3 kap.

11 § ska inte räknas in.

Rätt till inkomstgaranti gäller inte för tid då ledamoten får ålderspension

eller sjukpension enligt denna lag.

8 § För den som har varit ledamot i riksdagen kortare sammanlagd tid än
sex hela år gäller inkomstgarantin under ett år.

För den ledamot som lämnar riksdagen efter en sammanlagd tid av minst

sex hela år i riksdagen gäller inkomstgarantin

1. i längst två år om ledamoten inte har uppnått 40 års ålder,

background image

3

SFS 2021:

1123

2. i längst fem år om ledamoten har uppnått 40 men inte 50 års ålder, och
3. längst till ingången av den månad då ledamoten fyller 65 år om han

eller hon har uppnått 50 års ålder.

I den sammanlagda tiden i riksdagen inräknas tid som ledamot av

Europaparlamentet före den 14 juli 2009.

Den tid som en ledamot har ålagts att återbetala arvodet för enligt 3 kap.

11 § ska inte räknas in.

12 § Under det första garantiåret lämnas inkomstgaranti med ett månatligt
belopp som uppgår till 80 procent av den del av garantiunderlaget som inte
överstiger 1,67 inkomstbasbelopp och med 40 procent av den del som över-
stiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbasbelopp. För tiden därefter lämnas
inkomstgaranti med ett månatligt belopp som motsvarar följande andelar av
garantiunderlaget i förhållande till ledamotens sammanlagda tid i riksdagen:

1. 66,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger

1,67 inkomstbasbelopp och 33 procent av den del som överstiger 1,67 men
inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst tolv år,

2. 60,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger

1,67 inkomstbasbelopp och 30,25 procent av den del som överstiger 1,67
men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst elva år,

3. 55,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger

1,67 inkomstbasbelopp och 27,5 procent av den del som överstiger 1,67 men
inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst tio år,

4. 49,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger

1,67 inkomstbasbelopp och 24,75 procent av den del som överstiger 1,67
men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst nio år,

5. 44,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger

1,67 inkomstbasbelopp och 22 procent av den del som överstiger 1,67 men
inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst åtta år,

6. 38,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger

1,67 inkomstbasbelopp och 19,25 procent av den del som överstiger 1,67
men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst sju år, och

7. 33,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger

1,67 inkomstbasbelopp och 16,5 procent av den del som överstiger 1,67 men
inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst sex år.

I den sammanlagda tiden i riksdagen inräknas tid som ledamot av

Europaparlamentet före den 14 juli 2009.

Den tid som en ledamot har ålagts att återbetala arvodet för enligt 3 kap.

11 § ska inte räknas in.

13 kap.
7 §
Vid beräkning av tider enligt 5 och 6 §§ ska hänsyn inte tas till tid då
ledamoten har fått ålderspension eller sjukpension enligt bestämmelser i
denna lag.

Ledighet som har beviljats av riksdagen eller av talmannen begränsar inte

rätten till förmåner enligt detta kapitel. Detsamma gäller vid sjukfrånvaro.

Den tid som en ledamot har ålagts att återbetala arvodet för enligt 3 kap.

11 § ska inte räknas in som grund för förmåner enligt detta kapitel.

15 kap.
2 §
Beslut av Riksdagens arvodesnämnd enligt 3 kap. 14 § och 17 § tredje
stycket, 12 kap. eller 13 kap. får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

background image

4

SFS 2021:

1123

Ett beslut enligt 3 kap. 1 § får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för arvode som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.