SFS 2016:319 Lag om skydd för geografisk information

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2016:319) om skydd för geografisk information / SFS 2016:319 Lag om skydd för geografisk information
160319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skydd för geografisk information;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte och ändamål

1 §

I denna lag finns bestämmelser till skydd för uppgifter av betydelse för

totalförsvaret.

Lagen innehåller bestämmelser som begränsar rätten till
1. sjömätning,
2. fotografering eller liknande registrering från luftfartyg, och
3. spridning av en sammanställning av geografisk information.

Uttryck i lagen

2 §

I denna lag betyder

1. geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på

och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen,

2. sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i

ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde,

3. fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar

eller mätningar, och

4. sammanställning av geografisk information: geografisk information i

form av avbildning, beskrivning eller mätning.

Sjömätning

3 §

Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med undantag

av insjöar, vattendrag och kanaler. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får dock i enskilda fall besluta om tillstånd. Tillstånd
ska ges om sjömätningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Be-
slutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen
endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda
säkerhetsåtgärder.

Utöver det som sägs i första stycket behövs inte tillstånd för
1. ringa sjömätning, eller

1 Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165.

SFS 2016:319

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:319

2. sjömätning som utförs i en allmän hamn av den som ansvarar för ham-

nen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

4 §

Undantaget från kravet på sjömätningstillstånd enligt 3 § andra stycket

2 och föreskrifter om undantag som har meddelats med stöd av 3 § tredje
stycket gäller inte när det råder höjd beredskap eller under annan tid som
regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.

5 §

Ett beslut om sjömätningstillstånd får upphävas eller ändras när det

råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen beslutar med hän-
syn till Sveriges försvarsberedskap.

Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg

6 §

När det råder höjd beredskap, eller under annan tid som regeringen be-

slutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får fotografering eller lik-
nande registrering från luftfartyg inte utföras inom eller av sådana restrik-
tionsområden som bestämts av regeringen enligt 1 kap. 8 § första stycket för-
sta meningen luftfartslagen (2010:500). Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får dock i enskilda fall besluta om tillstånd.

Tillstånd ska ges om fotograferingen eller registreringen inte kan antas

medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor
om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ända-
mål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att vissa myndigheter
ska undantas från kravet på tillstånd.

7 §

�r Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana extraordinära för-

hållanden som är föranledda av krig eller krigsfara som Sverige befunnit sig i,
får regeringen meddela föreskrifter om att det som sägs om tillstånd i 6 § ska
gälla för fotografering eller liknande registrering från luftfartyg även inom
eller av andra områden än restriktionsområden, om det behövs till skydd för
totalförsvaret.

8 §

Befälhavare på luftfartyg ska se till att fotografering eller liknande

registrering från luftfartyget inte utförs i strid med 6 § eller föreskrifter som
meddelats med stöd av 7 §.

Spridning

9 §

Om inte något annat följer av 10 eller 11 §, är det förbjudet att sprida en

sammanställning av geografisk information

1. om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vat-

tenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vat-
tendrag och kanaler, eller

2. över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats

från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

background image

3

SFS 2016:319

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda

fall besluta om tillstånd till spridning enligt första stycket.

Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalför-

svaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska infor-
mationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av
särskilda säkerhetsåtgärder. Efter medgivande från den som söker tillstånd får
retuscheringsåtgärder i sammanställningen göras av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att kunna meddela
ett tillstånd.

10 §

Bestämmelserna i 9 § gäller inte för

1. en sammanställning av geografisk information som framställts endast

med hjälp av fjärranalys från satellit, eller

2. en sammanställning av geografisk information som tagits fram inom

ramen för vissa internationella åtaganden. Regeringen får meddela föreskrif-
ter om vilka internationella åtaganden som avses.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 9 §.

Ansvar

12 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför sjömätning i strid med

3 §, utför fotografering eller liknande registrering från luftfartyg i strid med
6 § första stycket eller föreskrifter enligt 7 §, eller sprider en sammanställning
av geografisk information i strid med 9 § döms till böter eller fängelse i högst
ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt
brottsbalken.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Förverkande och andra åtgärder

13 §

Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras för-

verkad:

1. avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som tillkommit genom

brott mot 3 eller 6 § eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 7 §,

2. sammanställningar av geografisk information som spridits genom brott

mot 9 §, och

3. egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.
I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förver-

kande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.

14 §

Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott mot

3 §, får en kustbevakningstjänsteman ta i beslag egendom som enligt 13 § kan
antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning om brottet.
Har egendom tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras till
Polismyndigheten eller �&klagarmyndigheten. Den som har tagit emot en
sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade
gjort beslaget.

background image

4

SFS 2016:319

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

�vervakning

15 §

I 1 § lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär

övervakning finns bestämmelser om övervakning i fråga om sjömätning.

�verklagande

16 §

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol. Om beslutet innebär avslag på en statlig myndig-
hets ansökan, får beslutet i stället överklagas till regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Genom lagen upphävs lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinfor-

mation.

3. Tillstånd som har beslutats enligt den gamla lagen gäller fortfarande om

tillstånd krävs enligt den nya lagen.

4. Beslut om undantag som meddelats med stöd av 6 § tredje stycket i den

gamla lagen gäller till och med ett år efter ikraftträdandet av den nya lagen.
Under denna period gäller den gamla lagen för dessa undantag.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PETER HULTQVIST
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.