SFS 2017:1281 Lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2016:319) om skydd för geografisk information / SFS 2017:1281 Lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information
171281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:319) om skydd för
geografisk information;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2016:319) om skydd för

geografisk information ska ha följande lydelse.

10 §

Bestämmelserna i 9 § gäller inte för

1. en sammanställning av geografisk information som framställts endast

med hjälp av fjärranalys från satellit,

2. en sammanställning av geografisk information som anger Sveriges

baslinjer, eller

3. en sammanställning av geografisk information som tagits fram inom

ramen för vissa internationella åtaganden. Regeringen får meddela föreskrif-
ter om vilka internationella åtaganden som avses.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

SFS 2017:1281

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.