SFS 2016:767 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag / SFS 2016:767 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag
160767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter
till nationellt utvecklingsbolag;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Regeringen får till ett statligt ägt aktiebolag som har att främja kapital-

försörjning i syfte att utveckla och förnya det svenska näringslivet (nationellt
utvecklingsbolag) överlämna att i enskilda fall pröva frågor om statligt stöd
till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om sådant statligt stöd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:110, bet. 2015/16:NU23, rskr. 2015/16:295.

SFS 2016:767

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar