SFS 2017:151 Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter / SFS 2017:151 Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
170151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som ger anställda, uppdragstagare

och andra som på liknande grund deltar i sådan verksamhet som avses i 2 §
skydd mot efterforskning och ingripanden från verksamhetsutövarens sida när
de lämnar uppgifter om verksamheten för offentliggörande i medier som om-
fattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen eller med-
verkar till framställningar i sådana medier.

Lagen medför inte någon rätt att lämna ut handlingar.

2 §

Lagen gäller i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som till någon

del är offentligt finansierad och som

1. tillhör skolväsendet, de särskilda utbildningsformerna eller annan peda-

gogisk verksamhet enligt 1 kap., 24 kap. eller 25 kap. skollagen (2010:800),

2. utgör hälso- och sjukvård eller tandvård enligt hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125), eller

3. bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken.

Upphör verksamheten att vara en sådan verksamhet som avses i första

stycket, gäller skyddet fortfarande i fråga om uppgifter som lämnas om den
tidigare verksamheten för offentliggörande.

3 §

Lagen gäller inte för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar

och stiftelser där kommuner, landsting eller kommunalförbund utövar eller
har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 2 kap. 3 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) och inte heller för de organ som anges i bila-
gan till offentlighets- och sekretesslagen beträffande den verksamhet som
anges där.

1 Prop. 2016/17:31, bet. 2016/17:KU7, rskr. 2016/171:146.

SFS 2017:151

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:151

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Rätt att lämna uppgifter och förbud mot ingripande och
efterforskning

4 §

I förhållandet mellan en verksamhetsutövare som bedriver sådan verk-

samhet som avses i 2 § och de personer som avses i 1 § gäller, i fråga om upp-
gifter om verksamheten, det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen om

1. rätt att lämna uppgifter för offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller

yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och

3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett

eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit
eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radio-
program eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan
framställning.

Första stycket 1 gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direk-

tör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en juridisk person som bedriver
verksamheten.

Inskränkningar i rätten att lämna uppgifter

5 §

Rätten enligt denna lag att lämna uppgifter gäller inte om det föreskrivs

i lag att uppgifterna omfattas av tystnadsplikt. Detsamma gäller för tystnads-
plikt som avtalats eller förordnats med stöd av 9 a § lagen (1974:358) om för-
troendemans ställning på arbetsplatsen eller 21 § lagen (1976:580) om med-
bestämmande i arbetslivet.

Straff

6 §

Den som uppsåtligen ingriper i strid med 4 § första stycket 2 döms, om

åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller
en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den
som uppsåtligen efterforskar i strid med 4 § första stycket 3.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.