SFS 2020:1204 Lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst / SFS 2020:1204 Lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst
SFS2020-1204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio

och tv i allmänhetens tjänst

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2018:1893) om finan-
siering av radio och tv i allmänhetens tjänst ska ha följande lydelse.

4 § Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldiges
beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

Underlaget ska högst uppgå till 1,950 gånger det inkomstbasbelopp enligt

58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för beskattnings-
året.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106.

SFS

2020:1204

Publicerad
den

15 december 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.