SFS 2018:2002 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning / SFS 2018:2002 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SFS2018-2002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2018:218) med komplet-
terande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska införas en ny pa-
ragraf, 4 kap. 3 §, och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande ly-
delse.

4 kap.
Forskning
3 §
Personuppgifter som behandlas enbart för forskningsändamål får an-
vändas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det finns
synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

SFS

2018:2002

Publicerad
den

11 december 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.