SFS 2006:398 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning / SFS 2006:398 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
060398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om personuppgiftslagen

(1998:204)

dels att 7, 49 och 51 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 5 a, 8 a, 52 och 53 §§,

samt närmast före 5 a och 8 a §§ nya rubriker, av följande lydelse.

Undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material

5 a §

Bestämmelserna i 9, 10, 13�19, 21�26, 28, 33, 34 och 42 §§ behöver

inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är av-
sedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att
påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.

Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om den inne-

bär en kränkning av den registrerades personliga integritet.

7 §

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle

strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförord-
ningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelserna i 5 a, 9�29 och 33�44 §§ samt 45 § första stycket och

47�49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som
sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt
skapande.

Föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser

8 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 9, 23�26 och

28 §§ samt 29 § andra stycket och 42 §, om det är nödvändigt med hänsyn
till

a) rikets säkerhet,
b) försvaret,
c) allmän säkerhet,
d) förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott eller av överträ-

delse av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken,

e) åtal för brott,

1 Prop. 2005/06:173, bet. 2005/06KU37, rskr. 2005/06:254.

SFS 2006:398

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:398

f) ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska unionen

eller en stat som ingår i unionen,

g) myndighetsutövning som avser tillsyn, inspektion eller reglering i fråga

om sådant som nämns i c�f, eller

h) skyddet av fri- och rättigheter.

49 §

2

Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är

grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet

a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som före-

skrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 § eller till till-
synsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43 §,

b) behandlar personuppgifter i strid med 13�21 §§,
c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33�35 §§,
d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller enligt föreskrif-

ter meddelade med stöd av 41 §,

e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 §§ i strid med

5 a § andra stycket, eller

f) i strid med 5 a § andra stycket för över personuppgifter till tredje land

som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna som
avses i 33 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.
Den som överträtt ett vitesföreläggande enligt 44 § eller 45 § första

stycket döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av vitesföreläggan-
det.

51 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än föreskrifter

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut skall gälla även om det

överklagas.

52 §

En myndighets beslut om information enligt 26 §, om rättelse och un-

derrättelse till tredje man enligt 28 §, om information enligt 29 § andra
stycket och om upplysningar enligt 42 § får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen eller riksda-

gens ombudsmän.

53 §

Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 47, 51 och 52 §§

får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Föreskrifterna i 52 § skall

dock inte tillämpas i fråga om överklagande av beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 1999:1210.

background image

3

SFS 2006:398

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.