SFS 2014:560 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2014:560 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
140560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § och 7 kap. 1 § samt rubri-

ken till 7 kap. lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska ha följande
lydelse.

3 kap.

2 §

�&rsredovisningen ska bestå av

1. en förvaltningsberättelse,
2. en resultaträkning,
3. en balansräkning,
4. en kassaflödesanalys, och
5. en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet

som bedrivs genom en annan juridisk person.

Resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen får komplet-

teras med upplysningar i noter. I så fall ska hänvisning göras vid de poster i
resultaträkningen eller balansräkningen som upplysningarna hänför sig till.

7 kap. Kassaflödesanalys

1 §

I kassaflödesanalysen ska kommunens eller landstingets in- och utbetal-

ningar under räkenskapsåret redovisas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. �ldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts när-

mast före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

SFS 2014:560

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.