SFS 2014:568 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2014:568 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
140568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2 och 7 §§ och rubriken när-

mast före 5 kap. 7 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska ha föl-
jande lydelse.

5 kap.

2 §

2

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa kommunens eller lands-

tingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på
dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvars-
förbindelser ska tas upp inom linjen.

Balansräkningen ska ställas upp i följande form.

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar
I.

Immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar
1.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2. Maskiner och inventarier
3. �vriga

materiella

anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
B. Bidrag

till

infrastruktur

C. Omsättningstillgångar
I. Förråd

m.m.

II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital
I.

�&rets resultat

II. Resultatutjämningsreserv
III. �vrigt eget kapital

1 Prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40, rskr. 2013/14:311.

2 Senaste lydelse 2012:799.

SFS 2014:568

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:568

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

B. Avsättningar
I.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

II. Andra

avsättningar

C. Skulder
I. Långfristiga

skulder

II. Kortfristiga

skulder

Panter och ansvarsförbindelser

1.

Panter och därmed jämförliga säkerheter

2.

Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsätt-

ningarna

b) �vriga ansvarsförbindelser

Bidrag till infrastruktur

7 §

3 Efter kommunens eller landstingets beslut ska sådana bidrag som avses

i 2 kap. 1 § och sådana bidrag till inrättande av forskningsinfrastruktur som
avses i 2 § andra stycket lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
tas upp i balansräkningen under posten Bidrag till infrastruktur eller redovisas
som en kostnad i resultaträkningen.

Varje bidrag som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga en-

hetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år bidraget
beslutas. För bidrag som har beslutats under år 2009 får dock upplösning på-
börjas det år första utbetalningen av bidraget görs.

I not till balansräkningen och resultaträkningen ska för varje projekt anges

det sammanlagda beloppet och vad bidraget avser. Därutöver ska i not till
balansräkningen anges den valda tiden för bidragets upplösning, hur mycket
av bidraget som upplösts och i balansräkningen upptaget belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:1319.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.