SFS 2017:739 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2017:739 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
170739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 och 5 §§ lagen (1997:614)

om kommunal redovisning ska ha följande lydelse

4 kap.

4 §

2

Om balanskravsresultatet enligt 3 a § för ett visst räkenskapsår är nega-

tivt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt
man avser att göra den i 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) föreskrivna
regleringen av det negativa balanskravsresultatet.

Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplys-

ning lämnas om detta. Då ska skälen till beslutet anges.

Upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa

balanskravsresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som återstår
att reglera.

5 §

3

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och

riktlinjerna enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen
(2017:725) har uppnåtts och följts.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av kommunens

eller landstingets ekonomiska ställning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2012:799.

3 Senaste lydelse 2012:799.

SFS 2017:739

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.