SFS 1997:614 Lag om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 1997:614 Lag om kommunal redovisning
SFS 1997_614 Lag om kommunal redovisning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:614
Utkom från trycket
den 8 juli 1997

1163

Lag
om kommunal redovisning;

utfärdad den 26 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1

Prop. 1996/97:52, bet. 1996/97:FiUl5, rskr. 1996/97:281.

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU 15, rskr. 1996/97:282.

background image

1164

SFS 1997:614

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Kommuner och landsting är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. denna

lag. De är också skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räken-
skapsår enligt 3-8 kap. och att upprätta del årsrapporter enligt 9 kap.

2 § Bestämmelserna i denna lag om kommuner och landsting gäller även
kommunalförbund.

God redovisningssed

3 § Bokföring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som överensstäm-
mer med god redovisningssed.

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommenda-

tioner från normgivande organ på det kommunala området, skall upplysning
om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.

Räkenskapsår

4 § Ett räkenskapsår enligt denna lag omfattar ett kalenderår.

2 kap. Bokföring

Allmänna bestämmelser om bokföring

1 § Bokföringsskyldigheten innefattar att

1. kronologiskt och systematiskt löpande bokföra inträffade ekonomiska

händelser och i samband med detta se till att det finns verifikationer till alla
bokföringsposter,

2. vid räkenskapsårets utgång avsluta bokföringen med ett årsbokslut,
3. upprätta en beskrivning över det redovisningssystem som tillämpas,
4. arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annat räkenskapsmate-

rial.

2 § Bokföringen skall vara ordnad så att

1. det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget

som fullmäktige har fastställt,

2. en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas,
3. en tillfredsställande finansstatistisk information kan lämnas.

3 § Alla ekonomiska händelser skall bokföras löpande.

Med ekonomiska händelser avses

1. inbetalningar och utbetalningar,

2. uppkomna fordringar och skulder,
3. andra åtgärder eller transaktioner som påverkar förmögenhetens stor-

lek eller sammansättning.

Inför ett årsbokslut skall bokföringen också tillföras fordrings-, avsätt-

nings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostna-
der som rätteligen hör till räkenskapsåret.

background image

Verifikationer

4 § Varje ekonomisk händelse skall bokföras på grundval av en handling
som härrör från händelsen eller som särskilt upprättas med uppgifter om
denna (verifikation). Har kommunen eller landstinget tagit emot en handling
om den ekonomiska händelsen, skall denna handling användas som verifika-
tion. Om det krävs med hänsyn till arten av den mottagna handlingen, får
bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifika-
tion.

En verifikation skall på ett varaktigt sätt innehålla uppgifter om när den

upprättades, när den ekonomiska händelsen inträffade, vad den avser, vilket
belopp den gäller, vilken motpart den berör och, i förekommande fall, vilka
handlingar som låg till grund för händelsen och var originalhandlingen för-
varas.

För likartade ekonomiska händelser får en gemensam verifikation använ-

das.

5 § Verifikationerna skall på ett varaktigt sätt vara försedda med verifika-
tionsnummer och med övriga uppgifter som fordras för att sambandet mellan
verifikation och bokförd post utan svårighet skall kunna fastställas. Om veri-
fikationen rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har fö-

retagit den.

6 § Verifikationer skall både före och efter bokföringen förvaras ordnade
och på ett betryggande och överskådligt sätt.

Formen för bokföring

7 § Bokföringen skall ske på ett varaktigt sätt i ett ordnat och betryggande
system. Vad som har bokförts får inte utplånas eller göras oläsligt.

När en felförd post rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem

som har företagit den. Om rättelse sker genom en särskild rättelsepost, skall
verifikation om rättelsen upprättas. Rättelsen skall innehålla en hänvisning
till det fel som avses. Samtidigt skall det genom anteckning på den tidigare
verifikationen eller på annat sätt säkerställas att man vid granskning av den
tidigare verifikationen utan svårighet kan få kännedom om rättelsen.

Beskrivning över det tillämpade redovisningssystemet

8 § Den beskrivning som upprättas över det tillämpade redovisningssyste-
met skall innehålla uppgift om redovisningens organisation och uppbygg-
nad, använda hjälpmedel och deras funktion samt bokföringens konton och
deras användning (kontoplan).

Beskrivningen skall kompletteras med systemdokumentation och behand-

lingshistorik för ADB-baserade redovisningssystem i den utsträckning det
behövs för att man utan svårighet skall kunna följa och kontrollera de en-
skilda posternas behandling och företagna bearbetningar inom systemet.

1165

SFS 1997:614

background image

SFS 1997:614

Grundbokföring

9 § De ekonomiska händelserna skall bokföras i kronologisk ordning
(grundbokföring), post för post, efter verifikationsnummer som tilldelats ve-
rifikationerna. Verifikationer som avser likartade ekonomiska händelser, får
bokföras i sammandrag i en post, om det utan svårighet kan klarläggas vilka
ekonomiska händelser som ingår i en sådan post.

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag.

Fordringar och skulder samt övriga ekonomiska händelser skall bokföras så
snart det kan ske.

Verifikationer för obetalda fordringar och skulder skall ordnas och förva-

ras så att betryggande överblick fortlöpande finns över dem. Vid räkenskaps-
årets utgång skall samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

Huvudbokföring

10 § De ekonomiska händelserna skall bokföras i systematisk ordning (hu-

vudbokföring) så att bokföringen gör det möjligt att överblicka verksamhe-
tens ekonomiska utveckling.

Konton som i huvudbokföringen förs i sammandrag skall ytterligare spe-

cificeras i en sidoordnad redovisning, om det behövs för att ge en tillfreds-
ställande överblick och kontroll.

Huvudbokföringen skall hållas aktuell och stämmas av med hänsyn till

verksamhetens förhållanden och god redovisningssed.

Räkenskapsmaterialets form

11 § Verifikationer och annat räkenskapsmaterial kan utgöras av

1. material i vanlig läsbar form,

2. film eller annat material med registreringar i mikroskrift som kan läsas

med förstoringshjälpmedel,

3. annat material med registreringar som genom omedelbar utskrift kan

tas fram i en form som avses i punkterna 1 och 2.

Material som avses i första stycket 3 får inte användas för sammanfatt-

ningar av huvudbokföringen eller samtidigt för både verifikationer och
grundbokföring.

Material som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast om det kan

anses säkerställt att registreringarna är varaktiga, att de registrerade uppgif-
terna är lätt åtkomliga och att materialet bevaras på betryggande sätt.

�&rsbokslut

12 § För varje räkenskapsår skall den löpande bokföringen avslutas med

ett årsbokslut. Detta består av resultaträkning och balansräkning. Till dessa
kan bilagor upprättas.

�&rsbokslutet skall avfattas i vanlig läsbar form. Bilagor som är särskilt

omfattande får dock upprättas i sådan form som avses i 11 § första stycket 2.

1166

background image

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

�&rsredovisningens syfte

1 § �&rsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
slut.

�&rsredovisningens delar

2 § �&rsredovisningen skall bestå av

1. en förvaltningsberättelse,

2. en resultaträkning,
3. en balansräkning,

4. en finansieringsanalys, och
5. en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksam-

het som bedrivs genom annan juridisk person.

Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen får kom-

pletteras med upplysningar i noter. I så fall skall hänvisning göras vid de
poster i resultaträkningen eller balansräkningen till vilka upplysningarna
hänför sig.

�&rsredovisningens form

3 § �&rsredovisningen skall avfattas i vanlig läsbar form.

Ansvaret för årsredovisningens upprättande

4 § I en kommun skall årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen
och i ett landsting skall den upprättas av landstingsstyrelsen.

I ett kommunalförbund med fullmäktige skall årsredovisningen upprättas

av styrelsen och i ett kommunalförbund med förbundsdirektion skall den
upprättas av förbundsdirektionen.

4 kap. Förvaltningsberättelse

1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över utvecklingen
av kommunens eller landstingets verksamhet.

Upplysningar skall även lämnas om

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen eller

resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av kommunens eller
landstingets resultat eller ställning,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller lands-

tinget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. kommunens eller landstingets förväntade utveckling,
4. väsentliga personalförhållanden,
5. andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppfölj-

ningen av den kommunala verksamheten.

2 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en samlad redovisning av kom-
munens eller landstingets investeringsverksamhet.

1167

SFS 1997:614

background image

SFS 1997:614

3 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en redovisning av hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

4 § Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall
det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man av-

ser att göra den i 8 kap. 5 § kommunallagen (1991:900) föreskrivna regle-

ringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan
reglering inte skall ske, skall upplysning lämnas om detta. Därvid skall skä-
len till beslutet anges.

Upplysning skall också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa re-

sultat har reglerats.

5 kap. Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen

1 § Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och

hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret.

Resultaträkningen skall ställas upp i följande form.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

�&rets resultat

Balansräkningen

2 § Balansräkningen skall i sammandrag redovisa kommunens eller lands-
tingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på da-
gen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsför-
bindelser skall tas upp inom linjen.

Balansräkningen skall ställas upp i följande form.

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2. Maskiner och inventarier
3. �vriga materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

1168

background image

B. Omsättningstillgångar
I. Förråd m.m.
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital, därav årets resultat

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
II. Andra avsättningar

C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter

2. Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller av-

sättningarna

b) �vriga ansvarsförbindelser

Postindelningen i resultat- och balansräkningarna

3 § Posterna i resultaträkningen och balansräkningen skall tas upp var för
sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas

upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas pos-
ter. Posterna får delas in i delposter. Kompletterande poster skall ges beteck-
ningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Pensionsutbetalningar

4 § En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år

1998 skall inte tas upp som skuld eller avsättning. Utbetalningar av pen-

sionsförmåner som intjänats före år 1998 skall redovisas såsom kostnader i

resultaträkningen.

Extraordinära intäkter och kostnader

5 § Intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens eller lands-
tingets normala verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och
kostnader.

Extraordinära intäkter och kostnader skall specificeras till storlek och art i

en not.

1169

SFS 1997:614

background image

SFS 1997:614

Jämförelsetal

6 § För varje post eller delpost i resultaträkningen och balansräkningen
skall beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskaps-
året anges.

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller

delposter har ändrats, skall posterna för det närmast föregående räkenskaps-
året räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall kunna jäm-
föras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed, be-

höver omräkning eller ändring enligt andra stycket inte göras. Skälen för
detta skall anges i en not.

6 kap. Värdering

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigva-

rande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

2 § Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år får tas upp
som immateriell anläggningstillgång.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

3 § Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna
för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat
följer av 4, 5 eller 7 §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver in-

köpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas in, utöver så-

dana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en
skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en till-

gång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till till-
verkningsperioden.

Utgifter för värdehöj ande förbättringar av en tillgång får räknas in i an-

skaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats
från tidigare år.

Avskrivning av anläggningstillgångar

4 § Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall skri-
vas av systematiskt över denna livslängd.

Den ekonomiska livslängden för en immateriell anläggningstillgång som

avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år.

1170

background image

Nedskrivning av anläggningstillgångar

5 § Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde
än vad som följer av 3 och 4 §§, skall tillgången skrivas ned till detta lägre
värde, om värdenedgången kan antas vara bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som

tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången

är bestående.

En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det

inte längre finns skäl för den.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena skall

redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning av anläggningstillgångar

6 § Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestå-
ende värde, som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 § och 5 § andra
stycket får skrivas upp till högst detta värde om det står i överensstämmelse
med god redovisningssed. Beloppet får inte tas upp i resultaträkningen.

I samband med uppskrivningen skall det i en not lämnas upplysning om

storleken på det uppskrivna beloppet.

Nedskrivning av tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen

beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

Värdering av omsättningstillgångar

7 § Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 8 §, tas upp till det
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Med anskaffningsvärde förstås utgifterna för tillgångens förvärv eller till-

verkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra-
fjärde styckena.

Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad

försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det verkliga värdet be-

stämmas till återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för in-

kurans, eller något annat värde som är förenligt med god redovisningssed.

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för

anskaffandet som kommunen eller landstinget skulle ha haft om tillgången
anskaffats på balansdagen.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

8 § Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som om-
sätts och vars sammantagna värde är av underordnad betydelse för kommu-
nen eller landstinget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om
deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt.

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta

9 § Fordringar i utländsk valuta får omräknas enligt balansdagens kurs, om
det står i överensstämmelse med god redovisningssed.

1171

SFS 1997:614

background image

1112

SFS 1997:614

Skulder i utländsk valuta skall omräknas enligt balansdagens kurs, om

denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst. �r balansdagens kurs
lägre än kursen vid skuldens uppkomst, får omräkning enligt balansdagens
kurs ske endast om orealiserad kursvinst kan avräknas mot orealiserad kurs-
förlust och sådan avräkning står i överensstämmelse med god redovisnings-
sed.

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

10 § Kapitalrabatter och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån
skall periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden förfaller till betal-
ning. Sådan periodisering behöver dock inte göras om den är utan väsentlig

betydelse.

Avsättningar

11 § Avsättning skall, om inte annat följer av 5 kap. 4 §, göras för samtliga

förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår
och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

Värderings- och omräkningsprinciper

12 § Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall
anges.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar och skul-

der i utländsk valuta skall det anges enligt vilka principer beloppen har räk-
nats om till svenska kronor.

Uppgifter enligt första och andra styckena får lämnas i not.

7 kap. Finansieringsanalys

1 § I finansieringsanalysen skall kommunens eller landstingets finansie-

ring och investeringar under räkenskapsåret redovisas.

8 kap. Sammanställd redovisning

Gemensam förvaltningsberättelse

1 § Sådana upplysningar som avses i 4 kap. 1 § skall omfatta också sådan

kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Sammanställda resultat- och balansräkningar

2 § Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning

som utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets resultaträk-
ning och resultaträkningarna för de övriga juridiska personer i vilka kommu-
nen eller landstinget har ett betydande inflytande.

Redovisningen skall vidare innehålla en balansräkning som utgör en sam-

manställning av kommunens eller landstingets balansräkning och balansräk-
ningarna för de övriga juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget
har ett betydande inflytande.

background image

9 kap. Delårsrapporter

1 § Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret

upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från rä-
kenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälf-
ten och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

2 § Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utveck-
lingen av kommunens eller landstingets verksamhet och resultat sedan före-
gående räkenskapsårs utgång. Upplysningar skall då lämnas om

1. sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens

resultat eller ställning, och

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller lands-

tinget som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

3 § Om det inte finns särskilda hinder, skall det i anslutning till uppgifter
enligt 2 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod un-
der det närmast föregående räkenskapsåret.

Begrepp och termer skall så långt det är möjligt stämma överens med dem

som har använts i den senast framlagda årsredovisningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagen skall, trots vad som

föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550) om ändring i
kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga om kommunalförbund
som bildats före den 1 januari 1998.

2. Bestämmelserna skall tillämpas, med de undantag som anges under 3,

första gången på bokföring, årsredovisning och delårsrapporter avseende rä-
kenskapsåret 1998.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 4 § tillämpas första gången avseende räken-

skapsåret 2000.

4. Vad som föreskrivs i

- 5 kap. 1 § såvitt avser pensionsförpliktelser som upptagits bland posten

Verksamhetens kostnader och posten Finansiella kostnader,

- 5 kap. 2 § såvitt avser pensionsförpliktelser som upptagits i posten Avsätt-

ningar, posten Skulder eller bland ansvarsförbindelser under rubriken,
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättning-
arna och �vriga ansvarsförpliktelser, samt

- 5 kap. 4 § första meningen får börja tillämpas senare än den 1 januari

1998, dock senast avseende räkenskapsåret 2000.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

INES UUSMANN
(Inrikesdepartementet)

1173

SFS 1997:614

background image

SFS 1997:614

Innehållsförteckning

1 kap. Inledande bestämmelser

1-2 §§ Lagens tillämpningsområde

3 § God redovisningssed

4 § Räkenskapsår

2 kap. Bokföring

1-3 §§ Allmänna bestämmelser om bokföring

4-6 §§ Verifikationer
7 § Formen för bokföring
8 § Beskrivning över det tillämpade redovisningssystemet
9 § Grundbokföring

10 § Huvudbokföring
11 § Räkenskapsmaterialets form
12 § �&rsbokslut

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

1 § �&rsredovisningens syfte

2 § �&rsredovisningens delar
3 § �&rsredovisningens form

4 § Ansvaret för årsredovisningens upprättande

4 kap. Förvaltningsberättelse

5 kap. Resultaträkning och balansräkning

1 § Resultaträkningen

2 § Balansräkningen
3 § Postindelningen i resultat- och balansräkningarna

4 § Pensionsutbetalningar
5 § Extraordinära intäkter och kostnader
6 § Jämförelsetal

6 kap. Värdering

1-2 §§ Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

3 § Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar
4 § Avskrivning av anläggningstillgångar
5 § Nedskrivning av anläggningstillgångar
6 § Uppskrivning av anläggningstillgångar
7 § Värdering av omsättningstillgångar
8 § Redovisning till bestämd mängd och fast värde
9 § Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta

10 § Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån
11 § Avsättningar
12 § Värderings- och omräkningsprinciper

1174

background image

1175

SFS 1997:614

7 kap. Finansieringsanalys

8 kap. Sammanställd redovisning

1 § Gemensam förvaltningsberättelse

2 § Sammanställda resultat- och balansräkningar

9 kap. Delårsrapporter

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.