SFS 2005:592 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2005:592 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
050592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 13 § lagen (1997:614) om

kommunal redovisning skall ha följande lydelse.

2 kap.

13 §

3

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket för visst fall tillåta att

dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara
räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i 11 §.

�ven om ett tillstånd enligt första stycket har meddelats, får dokument,

mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara informa-
tion som omfattas av lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbin-
delser m.m. inte förstöras förrän tidigast fem år efter utgången av det kalen-
derår då räkenskapsåret avslutades. Förstöring får dock ske om informatio-
nen bevaras på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297.

2 Jfr kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finan-
siella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags
ekonomiska verksamhet (EGT L 195, 29.7.1980, s. 35, Celex 31980L0723), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000 (EGT L 193,
29.7.2000, s. 75, Celex 32000L0052).

3 Senaste lydelse 2003:720.

SFS 2005:592

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.