SFS 2004:776 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2004:776 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
040776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:614) om kom-

munal redovisning

dels att 4 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 5 §, av följande ly-

delse.

4 kap.

4 §

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall

det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man av-
ser att göra den i 8 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) föreskrivna reg-
leringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan
reglering inte skall ske, skall upplysning lämnas om detta. Därvid skall skä-
len till beslutet anges.

Upplysning skall också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa re-

sultat har reglerats.

5 §

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen för

en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas första gången

avseende räkenskapsåret 2005.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:105, bet. 2004/05:FiU8, rskr. 2004/05:14.

SFS 2004:776

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.