SFS 2000:890 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2000:890 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
000890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:614) om kom-

munal redovisning

dels

att rubriken före 2 kap. 12 § skall utgå,

dels

att 2 kap. 1 och 3-12 §§, 6 kap. 3 § samt 8 kap. 1 § och rubrikerna

närmast före 2 kap. 7-11 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 5 §, 2 kap. 13 §

och 3 kap. 5 § samt närmast före 1 kap. 5 §, 2 kap. 3 och 6 §§ samt 3 kap.
5 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

Definitioner

5 §

I denna lag betyder

1.

bokföringspost

: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvud-

bokföringen,

2.

ekonomisk händelse

: alla förändringar i storleken och sammansätt-

ningen av en kommuns eller ett landstings förmögenhet som beror på kom-
munens eller landstingets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in-
och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt andra åtgärder
eller transaktioner som påverkar förmögenhetens storlek eller sammansätt-
ning,

3.

verifikation

: de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse

eller en vidtagen justering i bokföringen,

4.

räkenskapsinformation

:

a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
� 2 kap. 3 § (grundbokföring och huvudbokföring),
� 2 kap. 4 § (verifikation och handling m.m. som en verifikation
hänvisar till),
� 2 kap. 7§ (systemdokumentation och behandlingshistorik),
� 2 kap. 9 § (sidoordnad bokföring),
� 3 kap. 2 § (årsredovisning),
� 3 kap. 2 § andra stycket (noter till balansräkning och resultaträkning),
� 3 kap. 5 § (specifikation av balansräkningspost),

1

Prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU9, rskr. 2000/01:26.

SFS 2000:890

Utkom från trycket
den 1 december 2000

background image

2

SFS 2000:890

b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksam-

hetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall gå att följa

och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen.

2 kap.

1 §

Bokföringsskyldigheten innefattar att

1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i

3 §,

2. vid räkenskapsårets utgång avsluta bokföringen med en årsredovisning,
3. se till att det finns verifikationer enligt 4 § för alla bokföringsposter

samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 7 §,

4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana sys-

tem som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som
anges i 10 § första stycket 1 eller 2.

Grundbokföring och huvudbokföring

3 §

De ekonomiska händelserna skall bokföras så att de kan presenteras i

registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvud-
bokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera
fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens för-
lopp, ställning och resultat.

I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall de tillgångs-,

avsättnings- och skuldposter som är nödvändiga för att bestämma räken-
skapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balans-
dagen bokföras.

4 §

För varje ekonomisk händelse skall det finnas en verifikation. Har en

kommun eller ett landsting tagit emot en uppgift om den ekonomiska hän-
delsen i den form som anges i 10 § första stycket, skall denna uppgift, i före-
kommande fall kompletterad med uppgifter enligt andra stycket, användas
som verifikation. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna veri-
fikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvis-
ningsverifikation.

Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när

den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den
gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikatio-
nen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har
legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgäng-
liga.

Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom en gemen-

sam verifikation.

5 §

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat iden-

tifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sam-
bandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan
svårighet skall kunna fastställas.

background image

3

SFS 2000:890

Om verifikationen rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem

som har gjort den.

Rättelse av bokföringspost

6 §

När en bokförd post rättas, skall det anges när rättelsen har skett och

vem som har gjort den. Om rättelse sker genom en särskild rättelsepost, skall
det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokfö-
ringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen.

Systemdokumentation och behandlingshistorik

7 §

Varje kommun och landsting skall upprätta sådana beskrivningar över

bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge
överblick över systemet (systemdokumentation). En kommun eller ett lands-
ting skall också upprätta sådana beskrivningar över genomförda bearbet-
ningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå
de enskilda bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik).

Tidpunkten för bokföring

8 §

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbets-

dag. Andra ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske.

Ekonomiska händelser får bokföras senare än som anges i första stycket,

om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed.

Sidoordnad bokföring

9 §

Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar och skulder

specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att
ge en tillfredsställande överblick och kontroll.

Räkenskapsinformationens bevarande

10 §

Räkenskapsinformation skall bevaras i

1. vanlig läsbar form (dokument),
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller
3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast

med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedel-
bar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i 1 eller 2.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinfor-

mation som kommunen eller landstinget har tagit emot från någon annan
skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till kommunen eller
landstinget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räken-
skapsinformation som en kommun själv eller ett landsting självt har upprät-
tat skall bevaras i det skick materialet fick när räkenskapsinformationen
sammanställdes.

background image

4

SFS 2000:890

Arkivering m.m.

11 §

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för

att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De
skall minst bevaras fram till och med det tionde året efter utgången av det
kalenderår då räkenskapsåret avslutades. I övrigt gäller bestämmelserna i ar-
kivlagen (1990:782) för dessa handlingar. De skall både före och efter bok-
föringen förvaras ordnade och på ett betryggande och överskådligt sätt.

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsin-

fomationen i den form som anges i 10 § första stycket 1 eller 2 skall hållas
tillgängliga under hela den tid som anges i första stycket.

12 §

En kommun eller ett landsting får förstöra ett maskinläsbart medium

som används för att bevara räkenskapsinformation, om räkenskapsinforma-
tionen på ett betryggande sätt överförs till dokument, mikroskrift eller annat
maskinläsbart medium. Om räkenskapsinformationen består av uppgifter
som en kommun eller ett landsting har tagit emot från någon annan, får det
maskinläsbara mediet dock förstöras först från och med det fjärde året efter
utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

13 §

Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten för visst fall tillåta

att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att be-
vara räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i
11 §.

3 kap.

Specifikation till årsredovisning

5 §

För varje sammandragen post i den balansräkning som skall ingå i års-

redovisningen skall, om inte postens sammansättning klart framgår av bok-
föringen i övrigt, de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras
i en särskild förteckning.

6 kap.

3 §

Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna

för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat
följer av 4�6 eller 8 §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver in-

köpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas in, utöver så-

dana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en
skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en till-

gång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till till-
verkningsperioden.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i an-

skaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats
från tidigare år.

background image

5

SFS 2000:890

8 kap.

1 §

Sådana upplysningar som avses i 4 kap. 1 § skall omfatta också sådan

kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas om så-

dana juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande
inflytande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången av-

seende räkenskapsåret 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.