SFS 2002:1065 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2002:1065 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
021065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:614) om kom-

munal redovisning

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande ly-

delse,

dels

att 8 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 a §

Förvaltningsberättelsen skall, under avsnittet

väsentliga personalför-

hållanden,

särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på

grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall
anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Uppgift skall också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhäng-

ande tid av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30�49 år och 50

år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket 2 och 3

skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan
uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om
uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Bestämmelserna i första�tredje styckena gäller inte kommuner och lands-

ting i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal
uppgått till högst tio.

8 kap.

1 §

2

Sådana upplysningar som avses i 4 kap. 1 § skall omfatta också sådan

kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Detta
gäller dock inte sådana särskilda upplysningar om sjukfrånvaro som avses i
4 kap. 1 a §.

1

Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43.

2

Senaste lydelse 2000:890.

SFS 2002:1065

Utkom från trycket
den 20 december 2002

background image

2

SFS 2002:1065

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas om så-

dana juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande
inflytande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för

räkenskapsåret 2003.

2. För räkenskapsåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden ef-

ter den 30 juni 2003.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.