SFS 2020:775 Lag om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet / SFS 2020:775 Lag om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet
SFS2020-775.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid

statsråds och statssekreterares övergång till annan än

statlig verksamhet

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 4, 7, 8 och 11 §§ lagen (2018:676)
om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än
statlig verksamhet ska ha följande lydelse.

3 § Innan en person som omfattas av denna lag börjar ett nytt uppdrag eller
en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablerar när-
ingsverksamhet, ska personen anmäla detta till Nämnden för prövning av
statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner. Detta
gäller dock inte sådana uppdrag som avses i 4 kap. l § kommunallagen
(2017:725) eller partipolitiska uppdrag.

Anmälningsskyldigheten gäller ett uppdrag, en anställning eller en

näringsverksamhet som ska påbörjas eller etableras inom tolv månader efter
det att statsrådet eller statssekreteraren avslutat sitt uppdrag eller sin
anställning. Om det under den angivna perioden sker en betydande för-
ändring av innehållet i uppdraget, anställningen eller näringsverksamheten,
ska en ny anmälan göras.

Ytterligare bestämmelser om nämnden finns i riksdagsordningen och i

lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds
och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner.

4 § Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares
övergångsrestriktioner får för en person som är eller har varit statsråd eller
statssekreterare och som avser att efter avslutat uppdrag som statsråd eller
anställning som statssekreterare börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning
i annan än statlig verksamhet, eller etablera näringsverksamhet, meddela en
övergångsrestriktion i form av karens eller ämnesrestriktion. Karens och
ämnesrestriktion får kombineras.

Med karens avses i denna lag att en person inte får påbörja ett nytt uppdrag

eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, etablera närings-
verksamhet eller ha kontakter av annat än praktisk natur med den framtida
uppdragsgivaren eller arbetsgivaren.

Med ämnesrestriktion avses i denna lag att en person inom ramen för ett

nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet, inte får
befatta sig med vissa särskilt angivna frågor eller områden.

1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:2.

SFS 2020:

775

Publicerad
den

11 september 2020

background image

2

SFS 2020:

775

7 § Anmälan enligt 3 § ska göras på det sätt som Nämnden för prövning
av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
bestämmer.

Anmälaren ska lämna de uppgifter till nämnden som denna behöver för

sin prövning.

Nämnden har rätt att hämta in uppgifter även från någon annan än

anmälaren. Dessförinnan ska dock anmälaren ges möjlighet att själv
komplettera sin anmälan med de efterfrågade uppgifterna.

8 § Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares
övergångsrestriktioner ska inom tre veckor från det att en fullständig
anmälan kommit in till nämnden pröva om det finns skäl att meddela en
övergångsrestriktion enligt 4 §.

Om nämnden meddelar en övergångsrestriktion ska nämnden även

besluta om ersättning enligt 10 §.

11 § Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befatt-
ningshavares övergångsrestriktioner ska ompröva ett beslut som fattats
enligt denna lag på begäran av den person som beslutet avser. Ompröv-
ningen ska ske inom tre veckor från det att en fullständig anmälan med
begäran om omprövning har kommit in.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.