SFS 2016:640 Lag om ändring i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier / SFS 2016:640 Lag om ändring i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier
160640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:105) om insyn i
finansiering av partier;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2014:105) om insyn i fi-

nansiering av partier ska ha följande lydelse.

11 §

En intäktsredovisning eller en anmälan enligt 10 § andra stycket ska

skrivas under av den som är behörig företrädare för partiet på central nivå.

Om en handling som avses i första stycket upprättas elektroniskt, ska den

undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i ar-
tikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hållunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:640

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.