SFS 2018:90 Lag om insyn i finansiering av partier

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier / SFS 2018:90 Lag om insyn i finansiering av partier
180090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om insyn i finansiering av partier;

utfärdad den 15 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Syftet med lagen

1 §

Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partier, leda-

möter i beslutande politiska församlingar och ersättare för sådana ledamöter
finansierar sin verksamhet.

Ord och uttryck i lagen

2 §

I lagen avses med

parti: ett parti som deltar eller har deltagit i val till riksdagen, landstings-

fullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet,

ledamot: en ledamot av riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäk-

tige eller Europaparlamentet,

ersättare för ledamot: en ersättare för en ledamot av riksdagen, landstings-

fullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet,

bidrag: prestationer i form av pengar, varor, tjänster och annat som har

tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation med undantag för sed-
vanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster,

uppgift om bidragsgivarens identitet: uppgift om namn och antingen per-

sonnummer eller organisationsnummer eller adress,

anonymt bidrag: ett bidrag från någon vars identitet mottagaren inte känner

till och inte heller utan betydande svårighet kan ta reda på, och

prisbasbelopp: det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-

ringsbalken som gäller vid utgången av det räkenskapsår eller kalenderår som
avses i 6 §.

Skyldighet att redovisa intäkter

Vilka som ska lämna intäktsredovisning och vad den ska avse

3 §

Ett parti ska redovisa hur det har finansierat sin verksamhet. Av redovis-

ningen ska det tydligt framgå vilka medel som har kommit in till verksam-
heten och varifrån medlen kommer (intäktsredovisning).

1 Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153.

SFS 2018:90

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

2

SFS 2018:90

Intäktsredovisningen ska avse partiets verksamhet och verksamhet som

bedrivs i sidoorganisationer till partiet. Om verksamheten bedrivs genom
flera ideella föreningar, ska varje sådan förening lämna intäktsredovisning om
sin verksamhet.

4 §

Ett parti som inte är en ideell förening ska vid tillämpningen av lagen

jämställas med en ideell förening inom ett parti. Om ett parti som inte är en
ideell förening har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet eller annars
får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier, ska det
jämställas med en ideell förening på central nivå inom ett parti som har sådant
mandat eller får sådant stöd.

5 §

En ledamot eller en ersättare för en ledamot ska lämna intäktsredovis-

ning om sin verksamhet som valkandidat, ledamot eller ersättare för en leda-
mot.

Tidsperioden för en intäktsredovisning

6 §

En intäktsredovisning ska avse räkenskapsår, om den som ska lämna

redovisningen är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). I
annat fall ska intäktsredovisningen avse kalenderår.

7 §

Ett parti ska lämna intäktsredovisning för det räkenskapsår eller kalen-

derår då partiet deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfull-
mäktige eller Europaparlamentet.

Ett parti som har mandat i riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfull-

mäktige eller Europaparlamentet ska lämna intäktsredovisning för samtliga
räkenskapsår eller kalenderår som helt eller delvis sammanfaller med mandat-
perioden.

Ett parti som annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till

politiska partier eller får partistöd med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ kommu-
nallagen (2017:725) ska lämna intäktsredovisning för varje räkenskapsår eller
kalenderår under vilket det har betalats ut stöd.

8 §

Den som efter ett val har utsetts till ledamot eller ersättare för en leda-

mot ska lämna intäktsredovisning för det kalenderår då valet ägde rum samt
för varje kalenderår eller del av kalenderår som han eller hon innehar uppdra-
get.

Förbud mot anonyma bidrag

9 §

Partier och deras sidoorganisationer, ledamöter och ersättare för leda-

möter samt valkandidater för partier får inte ta emot anonyma bidrag till den
del värdet överstiger 0,05 prisbasbelopp.

10 §

Om det har lämnats ett anonymt bidrag som inte får tas emot enligt 9 §,

ska den del av bidraget som överstiger 0,05 prisbasbelopp betalas tillbaka till
givaren. Om detta inte bedöms vara möjligt, ska den delen betalas in till Kam-
markollegiet. �&terbetalning eller inbetalning ska göras senast tre månader
efter utgången av det räkenskapsår eller kalenderår då bidraget togs emot. Vid
inbetalning till Kammarkollegiet ska uppgift lämnas om vilken ideell före-

background image

3

SFS 2018:90

ning, ledamot, ersättare för en ledamot eller valkandidat som bidraget har
lämnats till.

Om sådan återbetalning eller inbetalning inte görs, ska bidraget anses ha

tagits emot av den ideella förening, ledamot, ersättare för en ledamot eller
valkandidat som bidraget har lämnats till.

Belopp som har betalats in till Kammarkollegiet tillfaller staten.

Intäktsredovisningen

Vad en intäktsredovisning ska innehålla

11 §

En intäktsredovisning för en ideell förening inom ett parti eller för ett

partis sidoorganisation ska innehålla uppgifter om storleken av

1. stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier,
2. stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvin-

noorganisationer,

3. stöd enligt lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdags-

ledamöternas arbete i riksdagen,

4. partistöd som har betalats till partiet med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§

kommunallagen (2017:725),

5. statligt eller kommunalt stöd till en ungdomsorganisation,
6. medlemsavgifter,
7. intäkter från försäljningar och lotterier,
8. intäkter från insamlingar av kontanter,
9. bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra

sammanslutningar samt stiftelser och fonder, och

10. övriga intäkter.
Första stycket 8 och 9 gäller även för intäkter i en verksamhet som bedrivs

i bolag eller i någon annan verksamhetsform, om den ideella förening som
intäktsredovisningen avser har ett bestämmande inflytande över verksam-
heten. Detsamma gäller för intäkter i en stiftelse som är knuten till den ideella
föreningen. Sådana intäkter ska anges särskilt i intäktsredovisningen.

12 §

En intäktsredovisning för en ledamot eller en ersättare för en ledamot

ska innehålla uppgifter om storleken av sådana intäkter som avses i 11 § för-
sta stycket 7�9.

13 §

Intäkter som en ledamot eller en ersättare för en ledamot enbart för-

medlar vidare till sitt parti ska redovisas av partiet i partiets intäktsredovis-
ning.

Intäkter från lotterier

14 §

För intäkter från sådana lotterier som enligt lotterilagen (1994:1000)

kräver tillstånd av Lotteriinspektionen ska antal lotter och pris per lott anges i
intäktsredovisningen.

Intäkter från insamlingar av kontanter

15 §

Med intäkter från en insamling av kontanter avses kontanter som har

samlats in från flera givare vid ett och samma tillfälle på ett sådant sätt att det

background image

4

SFS 2018:90

inte utan svårighet går att kontrollera vilka givarna är och vilket belopp var
och en av dem ger.

16 §

I intäktsredovisningen ska varje insamling av kontanter anges särskilt

med uppgift om storleken av det insamlade beloppet och om tid och plats för
insamlingen.

Bidrag

17 §

Ett bidrag som inte har lämnats i pengar ska redovisas till sitt verkliga

värde.

18 §

För bidrag som avses i 11 § första stycket 9 vars värde inte överstiger

0,005 prisbasbelopp ska summan av bidragen anges särskilt i intäktsredovis-
ningen.

19 §

För mottagna anonyma bidrag vars värde överstiger 0,005 men inte

0,05 prisbasbelopp ska antalet bidrag, storleken av varje bidrag och summan
av bidragen anges särskilt i intäktsredovisningen.

20 §

För bidrag som avses i 11 § första stycket 9 vars värde överstiger 0,005

prisbasbelopp ska storleken av följande bidrag anges särskilt i intäktsredovis-
ningen:

1. bidrag från privatpersoner,
2. bidrag från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer

till partiet, och

3. övriga bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sam-

manslutningar samt stiftelser och fonder.

21 §

För ett bidrag som avses i 20 § 1 eller 3 ska uppgift om bidragsgiva-

rens identitet, vilket slags bidrag som har lämnats och bidragets storlek anges
särskilt i intäktsredovisningen om bidragets värde överstiger 0,5 prisbas-
belopp.

Om en bidragsgivare har lämnat flera bidrag under det räkenskapsår eller

kalenderår som intäktsredovisningen avser, ska bidragen läggas samman och
betraktas som ett enda bidrag i redovisningen.

�vriga intäkter

22 §

För övriga intäkter ska det i intäktsredovisningen anges vad intäkterna

huvudsakligen avser.

Yttrande av revisor

23 §

Om den som ska lämna intäktsredovisningen är skyldig att utse en

revisor enligt stadgarna eller revisionslagen (1999:1079), ska intäktsredovis-
ningen granskas av revisorn.

Granskningen ska avse om intäktsredovisningen har upprättats i enlighet

med 3�22 §§. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god
revisionssed kräver.

background image

5

SFS 2018:90

Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen. Yttrandet ska

fogas till intäktsredovisningen.

När och hur en intäktsredovisning ska ges in

24 §

En intäktsredovisning ska ges in till Kammarkollegiet och ha kommit

in till kollegiet senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår
som redovisningen avser.

Om någon utses till ledamot eller ersättare för en ledamot senare än den

1 april året efter valåret, ska han eller hon i stället ge in sin intäktsredovisning
för det kalenderår då valet ägde rum inom tre månader från det att han eller
hon utsågs.

25 §

En ideell förening på central nivå inom ett parti som har mandat i riks-

dagen eller Europaparlamentet eller annars får stöd enligt lagen (1972:625)
om statligt stöd till politiska partier ska alltid ge in en intäktsredovisning
enligt 24 §. Detsamma gäller för en ideell förening på central nivå inom ett
sådant partis sidoorganisation.

�vriga ideella föreningar inom partier och deras sidoorganisationer behö-

ver inte ge in någon intäktsredovisning om summan av de belopp som ska
redovisas understiger 0,5 prisbasbelopp, sedan avdrag har gjorts för offentligt
stöd som avses i 11 § första stycket 1�5, medlemsavgifter som avses i 11 §
första stycket 6 och bidrag från ideella föreningar inom partiet eller inom
sidoorganisationer till partier som avses i 20 § 2. Detsamma gäller för leda-
möter och ersättare för ledamöter.

Avdrag för medlemsavgifter får göras endast om avgiften har beslutats av

den ideella föreningen i behörig ordning enligt föreningens stadgar och upp-
går till högst 0,01 prisbasbelopp per medlem och år.

26 §

En intäktsredovisning ska skrivas under av behörig företrädare för den

som är redovisningsskyldig enligt 3 §. En ledamot eller en ersättare för en
ledamot ska skriva under sin intäktsredovisning.

Om en intäktsredovisning upprättas elektroniskt, ska den undertecknas med

en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om
elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner
på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

Offentliggörande

27 §

Kammarkollegiet ska göra intäktsredovisningarna tillgängliga för all-

mänheten på sin webbplats. Detta gäller dock inte för uppgifter om en
bidragsgivares identitet som avses i 21 §, om bidragsgivaren är en fysisk per-
son.

Kammarkollegiet ska på sin webbplats också göra uppgifter tillgängliga

om inbetalningar som har gjorts till myndigheten enligt 10 § avseende ano-
nyma bidrag som inte får tas emot. Det ska framgå hur stort belopp som har
betalats in och vilken ideell förening, ledamot, ersättare för en ledamot eller
valkandidat som har gjort inbetalningen.

background image

6

SFS 2018:90

28 §

Ett landsting eller en kommun som ger partistöd med stöd av 4 kap. 29

och 30 §§ kommunallagen (2017:725) ska i anslutning till sitt beslut om
sådant stöd göra uppgifter om vilka partier som har fått stöd och med vilka
belopp tillgängliga på sin webbplats.

Tillsyn

29 §

Kammarkollegiet utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som

har meddelats i anslutning till lagen följs.

30 §

Kammarkollegiet får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen och för att partier och deras sidoorganisationer samt ledamöter, ersät-
tare för ledamöter och valkandidater för partier ska fullgöra sina skyldigheter
enligt denna lag.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

31 §

Om en anmälan från någon enskild eller andra omständigheter ger sär-

skild anledning till det, ska Kammarkollegiet utreda om

1. någon som enligt denna lag är skyldig att ge in en intäktsredovisning inte

har gjort det,

2. en intäktsredovisning är felaktig, eller
3. någon har tagit emot ett anonymt bidrag i strid med 9 och 10 §§.

Förseningsavgift och särskild avgift

32 §

Om en utredning enligt 31 § 1 visar att någon inte har gett in en

intäktsredovisning inom föreskriven tid, ska en förseningsavgift tas ut av den
ideella förening eller fysiska person som var skyldig att göra det. Försenings-
avgiften är

� 10 000 kr för en ideell förening på central nivå inom ett parti som har

mandat i riksdagen eller Europaparlamentet eller annars får stöd enligt lagen
(1972:625) om statligt stöd till politiska partier och för en ideell förening på
central nivå inom ett sådant partis sidoorganisation,

� 2 500 kr för en annan ideell förening, och
� 500 kr för en ledamot och en ersättare för en ledamot.

33 §

Om en utredning enligt 31 § 2 visar att intäkter har utelämnats eller re-

dovisats med för lågt belopp, ska en särskild avgift tas ut av den ideella fören-
ing eller fysiska person som har lämnat intäktsredovisningen. Den särskilda
avgiften ska tas ut med ett belopp som motsvarar de felaktigt eller icke redo-
visade intäkterna, dock högst 100 000 kr.

Om en utredning enligt 31 § 2 visar att uppgiftsskyldigheten i övrigt enligt

11 § andra stycket, 14, 16 eller 18�22 §§ inte har fullgjorts på ett korrekt sätt,
ska en särskild avgift tas ut av den ideella förening eller fysiska person som
har lämnat intäktsredovisningen. Den särskilda avgiften är

� 20 000 kr för en ideell förening på central nivå inom ett parti som har

mandat i riksdagen eller Europaparlamentet eller annars får stöd enligt lagen
(1972:625) om statligt stöd till politiska partier och för en ideell förening på
central nivå inom ett sådant partis sidoorganisation, och

� 5 000 kr för en annan ideell förening, en ledamot och en ersättare för en

ledamot.

background image

7

SFS 2018:90

Om en utredning enligt 31 § 3 visar att ett anonymt bidrag har tagits emot i

strid med 9 och 10 §§, ska en särskild avgift tas ut av den ideella förening
eller fysiska person som har tagit emot bidraget. Den särskilda avgiften ska
tas ut med ett belopp som är dubbelt så stort som den del av det anonyma
bidraget som överstiger 0,05 prisbasbelopp.

34 §

Kammarkollegiet får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut en

förseningsavgift eller en särskild avgift om det finns särskilda skäl för det.

För en ideell förening på central nivå inom ett parti som har mandat i riks-

dagen eller Europaparlamentet eller annars får stöd enligt lagen (1972:625)
om statligt stöd till politiska partier får Kammarkollegiet dock besluta att
avstå från att ta ut eller sätta ned avgiften endast om det finns synnerliga skäl.
Detsamma gäller för en ideell förening på central nivå inom ett sådant partis
sidoorganisation.

35 §

Förseningsavgiften och den särskilda avgiften tillfaller staten.

36 §

Kammarkollegiet prövar frågor om förseningsavgift och särskild avgift

enligt denna lag.

Behandling av personuppgifter

37 §

Kammarkollegiet får behandla personuppgifter som avses i 13 § per-

sonuppgiftslagen (1998:204), om uppgifterna har lämnats i en intäktsredovis-
ning eller annars är nödvändiga för att Kammarkollegiet ska kunna fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag.

�verklagande

38 §

Beslut om föreläggande enligt 30 §, förseningsavgift enligt 32 § och

särskild avgift enligt 33 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
2. Genom lagen upphävs lagen (2014:105) om insyn i finansiering av par-

tier.

3. Den nya lagen tillämpas första gången i fråga om intäktsredovisning för

kalenderåret 2018 när det gäller intäkter som har kommit in till verksamheten
efter den 31 mars 2018 eller det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 mars 2018.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om intäktsredovisning för

kalenderår till och med kalenderåret 2018 när det gäller intäkter som har kom-
mit verksamheten till godo före den 1 april 2018 eller för räkenskapsår som
har inletts före den 1 april 2018.

5. Efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i den nya lagen i stället

för bestämmelserna i den upphävda lagen, om det leder till att försenings-
avgift eller särskild avgift inte ska tas ut eller ska tas ut med ett lägre belopp.

background image

8

SFS 2018:90

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.