SFS 2018:92 Lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier / SFS 2018:92 Lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier
180092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2018:90) om insyn i
finansiering av partier;

utfärdad den 15 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § lagen (2018:90) om insyn i

finansiering av partier ska ha följande lydelse.

37 §

Kammarkollegiet får behandla personuppgifter som avslöjar politiska

åsikter, om uppgifterna har lämnats i en intäktsredovisning eller annars är
nödvändiga för att Kammarkollegiet ska kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153.

SFS 2018:92

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.