SFS 2020:778 Lag om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid enriksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annanverksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet / SFS 2020:778 Lag om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid enriksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annanverksamhet
SFS2020-778.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid en

riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till

annan verksamhet

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2020:537) om restriktioner
vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verk-
samhet ska ha följande lydelse.

3 § Om Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattnings-
havares övergångsrestriktioner meddelar en tidigare riksrevisor eller en
tidigare riksrevisionsdirektör en övergångsrestriktion ska nämnden även
besluta om ersättning enligt andra och tredje styckena.

En tidigare riksrevisor eller en tidigare riksrevisionsdirektör som inte har

rätt till inkomstgaranti eller avgångsvederlag har rätt till ersättning under
den tid som en övergångsrestriktion gäller, om personen till följd av restrik-
tionen inte kan tillträda det nya uppdraget eller den nya anställningen eller
etablera näringsverksamhet under denna tid.

Ersättningens storlek ska motsvara det belopp som personen fick i lön vid

avgången. Ersättningen ska minskas i enlighet med vad som gäller för en
riksrevisors eller en riksrevisionsdirektörs avgångsvederlag.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1.

SFS 2020:

778

Publicerad
den

11 september 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar