SFS 2012:891 Lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter / SFS 2012:891 Lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
120891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ
i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1980:607) om beslu-

tande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos
riksdagen och dess myndigheter

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Riksdagsstyrelsen utfärdar instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd

och utser dess ledamöter.

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redo-

görelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas första gången i fråga om

verksamhetsåret 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:64.

2 Lagen omtryckt 1994:271.

3 Senaste lydelse 2004:1366.

SFS 2012:891

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.