SFS 1980:607

800607.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag (RFS 1980:4)

SFS 1980:607

om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m. m.

Beicamgörande

beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess

i andra hand

myndigheter

Riksdagen föreskriver' följande.

1 § Denna lag äger tillämpning på arbetstagare hos riksdagen och dess

myndigheter.

2 § Frågor som avses i 15 kap. 1-3 §§ lagen (1976:600) om offentlig an­

ställning prövas av den myndighet under vilken arbetstagaren lyder, om ej
annat följer av 3 §.

3 § I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänst som byråchef, där­

med jämställd eller högre tjänst eller annan tjänst som riksdagens förvalt­

ningsstyrelse bestämmer prövas fråga som avses i 15 kap. 3 § lagen

(1976:600) om offentlig anställning av en särskild nämnd, riksdagens an­

svarsnämnd .

Nämnden skall bestå av ordförande, vice ordförande och tre andra leda­

möter. Ordföranden och vice ordföranden skaill vara lagfarna och dess­
utom erfarna i d omarvärv.

4 § Riksdagens förvaltningsstyrelse utfärdar instruktion för riksdagens

ansvarsnämnd och utser dess ledamöter.

5 § Deltar flera i avgöranden som avses i 2 eller 3 § tillämpas bestämmel­
serna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lag­
farna ledamöter.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1980, då lagen (1975:1343) om beslu­

tande organ i fråg or om disciplinansvar m. m. enligt statstjänstemannala-

gen (1965: 274) beträffande tjänstemän hos riksdagen och dess organ" skall

upphöra att gälla",

'KU 1979/80; 53, rskr 398.

" Senaste lydelse RFS 1975:24.

" Lagen har kungjorts i Riksdagens författningssamling under nr 1980:4.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.