SFS 2016:1092 Lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter / SFS 2016:1092 Lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
161092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:607) om beslutande
organ i frågor om disciplinansvar m.m.
beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess
myndigheter;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1980:607) om beslutande

organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksda-
gen och dess myndigheter

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Riksdagsstyrelsen utfärdar instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd

och utser dess ledamöter.

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redo-

görelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska
nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för

kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:40.

2 Lagen omtryckt 1994:271.

3 Senaste lydelse 2012:891.

SFS 2016:1092

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.