SFS 1994:271 Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m. m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter / SFS 1994:271 Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m. m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
SFS 1994_271 Lag om ändring i lagen (RFS 1980_4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m. m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

483

SFS 1994:271

Utkom från trycket
den 10 maj 1994
Omtryck

Lag
om ändring i lagen (RFS 1980:4) om beslutande organ i

frågor om disciplinansvar m. m. beträffande arbetstagare

hos riksdagen och dess myndigheter;

utfärdad den 28 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (RFS 1980:4) om

beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstaga-
re hos riksdagen och dess myndigheter skall ha följande lydelse2.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1

Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257.

2

Lagen har tidigare bekantgjorts i andra hand i SFS 1980:607.

background image

SFS 1994:271

1 § Denna lag äger tillämpning på arbetstagare hos riksdagen och dess

myndigheter.

2 § Frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:260)
om offentlig anställning och frågor om anställningens upphörande prövas
av den myndighet där arbetstagaren är anställd, om inte något annat följer
av 3 §.

3 § Riksdagens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar och
åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning samt om
avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd när det gäller
arbetstagare som skall anställas genom beslut av Riksdagens förvaltnings-
styrelse och andra arbetstagare som styrelsen bestämmer.

Nämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra ledamö-

ter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha erfaren-
het som domare.

4 § Riksdagens förvaltningsstyrelse utfärdar instruktion för Riksdagens
ansvarsnämnd och utser dess ledamöter.

5 § Deltar flera i avgöranden som avses i 2 eller 3 § tillämpas bestämmel-
serna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast
lagfarna ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

484

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.