SFS 2011:746 Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter / SFS 2011:746 Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
110746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om
beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m.
beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess
myndigheter;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (RFS 1980:4) (1980:607)

om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetsta-
gare hos riksdagen och dess myndigheter

2 ska ha följande lydelse.

3 §

Riksdagens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar och

åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning samt om
avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd när det gäller
arbetstagare som ska anställas genom beslut av riksdagsstyrelsen och andra
arbetstagare som styrelsen bestämmer.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra leda-

möter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha erfarenhet
som domare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:265.

2 Lagen omtryckt 1994:271.

SFS 2011:746

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.