SFS 2017:563 Museilag

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Museilag (2017:563) / SFS 2017:563 Museilag
170563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Museilag;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med

det allmänna museiväsendet avses

1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än

hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting.

2 §

Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för all-

mänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut
materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans om-
värld.

3 §

Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och lands-

tingen.

Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än hälf-

ten av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.

�ndamål

4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess
utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbild-
ning.

Ansvarsfördelning

5 §

Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande

inflytande över verksamhetens innehåll.

Publik verksamhet

6 §

Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara

kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

SFS 2017:563

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:563

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 §

Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara till-

gänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Kunskapsuppbyggnad

8 §

Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad,

bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

Förvaltning av samlingar

9 §

Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens

mål.

10 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får

överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna muse-
iväsendet.

Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana

föremål i de statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhisto-
riskt värde.

Samverkan och spridning i hela landet

11 §

Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla till-

gång till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur
de egna samlingarna till varandras förfogande.

12 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning

till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att ett kommunalt
museum avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett
museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommun-
gränsen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ALICE BAH KUHNKE
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.